LIÊN KẾT WEBSITEĐưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Đó là một trong những nhiệm vụ của cấp uỷ cơ sở được nêu tại Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.
Kết quả từ năm 2010 đến nay, cấp uỷ các cấp kiểm tra 2.946 tổ chức đảng, 4.812 đảng viên (có 1.341 cấp uỷ viên); qua kiểm tra, kết luận: có 2.789 tổ chức, 4.695 đảng viên thực hiện tốt nội dung kiểm tra; 157 tổ chức, 117 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật 01 tổ chức, 36 đảng viên.
Năm 2019, việc thực hiện quy chế dân chủ tại Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ nghiêm túc, đã phát huy được sức mạnh của tập thể, sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, phát huy được sự năng động, sáng tạo, tính tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Cơ quan.
Sau khi tiếp thu, quán triệt Điều lệ Đảng khóa XI, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức triển khai đến đảng viên trong Đảng bộ học tập, quán triệt và thực hiện. Đồng thời, xây dựng ban hành quy chế làm việc của từng cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra đúng quy định của Điều lệ Đảng, quy chế làm việc của cấp ủy cấp trên và tình hình, nhiệm vụ của cấp mình.
Thời gian qua, công tác cải cách hành chính tại Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ được quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả, từng bước đi vào nền nếp, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công việc, tiết kiệm thời gian, kinh phí hoạt động của Cơ quan.
Nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đảm bảo đúng theo quy trình, quy định, phương hướng, phương chăm, nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền.
Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2018, Đảng bộ huyện có tổng số 132 cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tổ chức kê khai tài sản, tổng số người phải kê khai 569 người, kết quả kê khai, công khai bản kê khai đúng quy định không có trường hợp phải tiến hành thẩm tra, xác minh, cũng như sai phạm liên quan đến tham nhũng phải bị xử lý kỷ luật.
Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy hiện có 27 biên chế, 04 hợp đồng không xác định thời hạn.
Từ đầu năm 2014 đến ngày 31-12-2018, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp nhận 543 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ảnh liên quan đến 161 tổ chức và 620 đảng viên. Nội dung đơn thư chủ yếu về phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên; lạm quyền trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; bao che...
Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quy định số 195-QĐ/TW, ngày 18 tháng 6 năm 2019 về chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.
Công tác kiểm tra, giám sát của UBKT các cấp trong tỉnh đã góp phần tích cực đưa phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới ở cơ sở vào cuộc sống, hiệu quả thiết thực hơn (hiện toàn tỉnh có 29 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, số xã còn lại bình quân mỗi xã đạt 13,2 tiêu chí).
Cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế làm việc, ph¬ương hướng nhiệm vụ để tiến hành kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên một cách toàn diện; quan tâm, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, những địa bàn có vấn đề phức tạp.
Sáng ngày 5-6-2019, Đoàn kiểm tra (theo Quyết định số 891-QĐ/HU, ngày 18-3-2019 của Huyện ủy Ngọc Hiển) kiểm tra thực tế tại Đảng bộ xã Tân Ân Tây.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chủ động thực hiện khá tốt việc tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ, đã và đang từng bước góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu và cán bộ, đảng viên, nhân dân về vị trí, vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.
Hiện nay Đảng bộ tỉnh Cà Mau có 13 đảng bộ trực thuộc: Đảng bộ Dân chính đảng, Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đảng bộ thành phố Cà Mau, đảng bộ huyện: Năm Căn, Ngọc Hiển, U Minh, Đầm Dơi, Cái Nước, Thới Bình, Phú Tân, Trần Văn Thời.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau vừa triển khai thực hiện Quy định số 179-QÐ/TW, ngày 25-02-2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, đến các ban đảng của Tỉnh ủy, huyện ủy, thành ủy, đảng ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Tỉnh ủy.
Nửa nhiệm kỳ 2015-2020, công tác kiểm tra, giám sát đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng bộ.
Ngày 31-10-2018, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 8659/UBND-NC về việc tăng cường công tác minh bạch tài sản, thu nhập.
Đảng bộ tỉnh có 14 đảng bộ trực thuộc, với 638 tổ chức cơ sở đảng, có 2.512 chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở, với 45.820 đảng viên.
Công tác kiểm tra, giám sát đã đóng góp vai trò rất quan trọng, góp phần cùng các cấp, các ngành trên địa bàn thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đúng tiến độ
Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 06-3-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã triển khai ứng dụng CNTT vào công tác của Ngành, bước đầu tạo chuyển biến tích cực; giúp cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan giải quyết công việc được nhanh chóng, khoa học, góp phần cải cách thủ tục hành chính, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Thời gian qua, Đảng bộ, quân và dân huyện Cái Nước (Cà Mau) đã nỗ lực, phấn đấu triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên đạt kết quả tích cực; công tác cải cách hành chính có chuyển biến hơn, thu hút đầu tư tăng; tình hình kinh tế tiếp tục ổn định và phát triển; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng - an ninh được giữ vững; nhiều cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đổi mới lề lối làm việc, có ý thức rèn luyện lối sống