LIÊN KẾT WEBSITEHọc tập và làm theo Bác Hồ

Sáng ngày 21/5/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Dân chính đảng tổ chức Họp mặt biểu dương 47 tập thể, 66 cá nhân đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890-19/5/2020), trong đó có Chi bộ Phòng Kiểm tra và Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
Đầm Dơi chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng đưa nội dung học tập và làm theo Bác Hồ trở thành việc làm thường xuyên, gắn kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra có trình độ, năng lực, bản lĩnh công tác, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Ngành, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra của Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Với những nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, sau ba năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, uỷ ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong tỉnh đã cùng với Đảng bộ tỉnh đưa Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống.
Sáng ngày 30-8-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Sáng ngày 20-8, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc (hình thức trực tuyến) sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhận định “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…”.
Ngày 10 tháng 5 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Di chúc để lại cho đồng bào cả nước và các đồng chí trong Đảng; Di chúc là văn kiện có giá trị vô cùng to lớn đối với quá trình cách mạng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Chi bộ Văn phòng được thành lập theo Quyết định số 01-QĐ/ĐU, ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, có 09 đảng viên chính thức (04 đảng viên nữ).
Vận dụng thực hiện tốt tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách làm việc, đã giúp nội bộ Cơ quan luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy tốt quyền dân chủ, có trách nhiệm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo, tính tiền phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác kiểm tra Đảng.
Tỉnh Cà Mau, trong những năm qua công tác tự phê bình và phê bình được các cấp ủy thực hiện khá nghiêm túc, nhất là từ khi có nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng Đảng, công tác nầy được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc hơn.
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn cán bộ, đảng viên và lực lượng cách mạng“Đạo đức là gốc của người cách mạng”, “Làm cách mạng là công việc to tát nếu không có đạo đức thì làm sao làm nổi, làm sao lãnh đạo được nhân dân”.
Với tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận cao trong cán bộ, công chức, nhân viên nên trong hoạt động, thực hiện nhiệm vụ Cơ quan luôn thực hành tiết kiệm hiệu quả theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh