LIÊN KẾT WEBSITEVăn hóa - Văn nghệ

Tác giả: Lê Tài, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.
Năm 2019: kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với công tác kiểm tra của Đảng, toàn Ngành Kiểm tra tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.