Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Đảng uỷ Dân chính đảng vừa triển khai Quyết định, Kế hoạch kiểm tra chấp hành đối với Đảng uỷ Trường Cao đẳng Cộng đồng, Đảng uỷ Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn và 02 đồng chí Bí thư Đảng uỷ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo chấp hành, thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản” và Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17-7-2013 của Chính phủ “về minh bạch tài sản thu nhập”

Đoàn kiểm tra làm việc tại Đảng ủy Trường Cao đẳng Cộng đồng

Buổi làm việc, các tổ chức đảng và các cá nhân được kiểm tra chấp hành tốt sự kiểm tra của tổ chức đảng cấp trên, đồng thời thống nhất nội dung quyết định, kế hoạch, phối hợp thực hiện theo kế hoạch làm việc của Đoàn kiểm tra.

Theo Chương trình đề ra, năm 2019 các Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng uỷ sẽ tiếp tục triển khai Quyết định, Kế hoạch kiểm tra đối với 03 tổ chức đảng, 03 đồng chí bí thư đảng uỷ và giám sát đối với 05 tổ chức cơ sở đảng, 05 đồng chí bí thư đảng uỷ về nội dung: lãnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nộ bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự kiến kiểm tra, giám sát kết thúc trong quý III năm 2019.

                                                 Thu Vân