Năm 2019, Ban Thường vụ Đảng uỷ thành lập 09 đoàn kiểm tra, giám sát, tiến hành kiểm tra chấp hành 06 đảng uỷ cơ sở và 06 đồng chí bí thư đảng uỷ, giám sát chuyên đề 03 đảng uỷ cơ sở đảng và 02 đồng bí thư đảng uỷ. Nội dung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai tài sản, Nghị định số 78/2013/NĐ-CP, ngày 17/7/2013 của Chính phủ “Về minh bạch tải sản, thu nhập” và giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 13/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá (XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (mốc thời gian kiểm tra, giám sát từ ngày 01-01-2018 đến 30-6-2019).

Quang cảnh cuộc họp

Sau khi nghe các đoàn kiểm tra, giám sát báo cáo kết quả; Ban Thường vụ Đảng uỷ Dân chính đảng nhận thấy: các đảng uỷ và cá nhân thực hiện khá tốt nội dung được kiểm tra, giám sát; tuy nhiên, vẫn còn một số mặt hạn chế, khuyết điểm, Ban Thường vụ Đảng uỷ Dân chính đảng nhắc nhở, đề nghị rút kinh nhiệm, khắc phục, sửa chữa những hạn chế, thiếu sót được chỉ ra, báo cáo kết quả khắc phục về Ban Thường vụ Đảng uỷ Dân chính đảng theo quy định./.

                Thu Vân