Năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lựa nội dung, đối tượng để kiểm tra, giám sát đối với 10 tổ chức đảng và 09 đảng viên, tập trung vào một số nội dung trọng tâm: Kiểm tra việc lãnh chỉ đạo, thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2025; thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy; lãnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở địa phương.

Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Lợi An

Xác định khâu công tác cán bộ là nhân tố then chốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, để chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 sắp tới được thành công, đảm bảo đủ số lượng và chất lượng, ngay thời điểm này việc tiến hành kiểm tra các tổ chức đảng và đảng viên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ là rất cần thiết nhằm kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót cũng như tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của cơ sở trong quá trình chuẩn bị nguồn nhân sự có đủ trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo, có đủ đức, đủ tài, đảm bảo tiêu chuẩn quy định, đảm đương tốt nhiệm vụ được giao.

Vì vậy trong tháng 4 năm 2019, Thường trực Huyện ủy tiến hành triển khai Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy đến các đảng ủy, chi bộ trực thuộc để các đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp với địa phương, đơn vị và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Các đoàn kiểm tra, giám sát tiến hành kiểm tra, giám sát hoàn thành báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Huyện ủy trước ngày 01 tháng 9 năm 2019. Đồng thời giao Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ trì phối hợp với lãnh đạo các đoàn kiểm tra, giám sát tham mưu dự thảo các thông báo kết luận kiểm tra, thông báo kết quả giám sát theo Chương trình số 26 báo cáo về Ban Thường vụ Huyện ủy trước ngày 10 tháng 9 năm 2019.

                                                                                                     Huỳnh Thanh Đến