- Chưa chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Quy định số 17-QĐ/TU, ngày 14/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giám sát đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và 17 Quy chế phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy với các cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng:

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy định về giám sát đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý thay thế Quy định số 17-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 16 Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng đúng theo quy định. Riêng Quy chế phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy với Đảng ủy Khối doanh nghiệp không ban hành mới, do Đảng ủy Khối doanh nghiệp đã sáp nhập vào Đảng ủy Dân chính đảng.

- Một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa xác định đúng đối tượng; có quyết định thành lập đoàn nhưng thiếu kế hoạch thực hiện; thời gian thực hiện kéo dài so với quy định:

Có 12 cuộc kiểm tra, 03 cuộc giám sát chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định chưa đúng đối tượng (ban giám đốc và ban lãnh đạo sở, ngành). Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo UBKT Tỉnh ủy tham mưu lựa chọn đối tượng kiểm tra, giám sát phù hợp và đúng quy định. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quyết định kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên và giao đoàn kiểm tra, giám sát xây dựng, ban hành kế hoạch để thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo UBKT Tỉnh ủy khi tham mưu xây dựng, ban hành quyết định kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên, đồng thời ban hành kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thực hiện. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quyết định thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát, thành phần gồm có các sở, ban, ngành có liên quan, nên Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quyết định trước để đoàn kiểm tra, giám sát chủ động hơn trong thực hiện. Từ khi các đoàn triển khai quyết định, kế hoạch, đề cương kiểm tra, giám sát đến khi kết thúc cuộc kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng thời gian theo chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tuy nhiên, ban hành 10 thông báo kết luận kiểm tra và 01 thông báo kết quả giám sát thời gian còn dài, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo UBKT Tỉnh ủy tham mưu thực hiện tốt hơn nội dung này trong thời gian tới.

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng có lúc chưa thường xuyên, sâu sát để một số cấp ủy, UBKT cấp dưới có hạn chế, khuyết điểm, như: Lựa chọn chưa đúng đối tượng kiểm tra, giám sát; chậm chỉ đạo sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp giữa UBKT với các cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng:

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân công các đồng chí cấp ủy viên, trưởng, phó các ban tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy trực tiếp phụ trách địa bàn, lĩnh vực và dự sinh hoạt chi bộ tại địa bàn dân cư để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ. Tuy nhiên, thời gian qua chưa kịp thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm của cấp ủy, UBKT cấp dưới như nêu trên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm và chỉ đạo sâu sát hơn trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với cấp ủy, UBKT các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo UBKT Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, UBKT cấp dưới lựa chọn đối tượng kiểm tra, giám sát phù hợp và đúng quy định. Đồng thời, chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy căn cứ các Quy chế phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy với các cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng để điều chỉnh, bổ sung Quy chế phối hợp ở cấp mình cho phù hợp./.

(Hồng Phụng)