Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV và Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27-11-2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019:

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra 06 tổ chức và 03 cấp ủy viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-5-2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” và Kế hoạch số 34-KH/TU, ngày 01-8-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện kết luận nêu trên; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương” và kiểm tra việc triển khai, quán triệt Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng”. Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

 

Đồng chí Dương Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Đồng thời giám sát chuyên đề đối với 03 tổ chức và 01 đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 10-10-2016 của Tỉnh ủy khóa XV về phát triển du lịch tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ thành lập 06 đoàn kiểm tra, giám sát; do đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm trưởng đoàn. Theo nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát từng đoàn phối hợp với Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, đề cương cụ thể, tiến hành kiểm tra, giám sát; thẩm tra, xác minh, khảo sát thực tế... đúng theo quy trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 20-8-2019.

Khánh Hưng