Sau khi tiếp thu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ XII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động số 08-CT/TU, ngày 01 tháng 7 năm 2016 về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng thời, chỉ đạo các ban đảng Tỉnh ủy, huyện ủy, thành ủy, đảng ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh căn cứ Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Đảng bộ tỉnh, nghị quyết đại hội cùng cấp và Chương trình hành động của Tỉnh ủy xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị, đảm bảo khả thi, thiết thực, hiệu quả. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Hằng năm, cuối nhiệm kỳ, căn cứ vào chương trình, kế hoạch hành động của tập thể và cá nhân để làm cơ sở kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân.

UBKT Tỉnh ủy Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2019

Các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và cán bộ, đảng viên đã nhận thức được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, từ đó xem công tác này là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, ủy ban kiểm tra. Đồng thời, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ.

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ đã quan tâm chỉ đạo, thực hiện đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát theo hướng khoa học, hiệu quả, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở được tăng cường, kịp thời uốn nắn, ngăn chặn những tiêu cực, những biểu hiện sai trái, lệch lạc nhằm làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Việc xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm đảm bảo đúng theo quy định.

Các cấp ủy quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên, nhất là vai trò người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tập trung lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, những nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, buông lỏng quản lý hoặc có hiện tượng bao che cấp dưới, nhằm đảm bảo các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tỉnh ủy, các cấp ủy chỉ đạo chặt chẽ hoạt động của ủy ban kiểm tra các cấp, phát huy chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của ủy ban kiểm tra để tham mưu, giúp việc cho cấp ủy trong lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng, nhất là tự kiểm tra, giám sát được chú trọng, tăng cường; qua đó, kịp thời uốn nắn, ngăn chặn những tiêu cực, những biểu hiện lệch lạc nhằm làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Cấp ủy chủ động chỉ đạo xây dựng quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng giữa ủy ban kiểm tra với các cơ quan, đơn vị có liên quan. Hằng năm, chỉ đạo tổ chức sơ kết việc thực hiện quy chế phối hợp và đề ra kế hoạch, giải pháp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng ngày càng có hiệu quả; việc thi hành kỷ luật đảng với kỷ luật chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội khá kịp thời và đồng bộ.

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đảm bảo đúng theo quy trình, quy định, phương hướng, phương chăm, nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền. Kết quả: Cấp ủy các cấp kiểm tra chấp hành đối với 1.525 tổ chức đảng, 2.030 đảng viên (có 710 cấp ủy viên). Qua kiểm tra, kết luận: Có 1.488 tổ chức, 1.956 đảng viên thực hiện tốt nội dung kiểm tra; 37 tổ chức, 74 đảng viên thực hiện chưa tốt nội dung kiểm tra; trong đó, có 02 tổ chức, 28 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, phải thi hành kỷ luật 17 đảng viên.

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp giám sát thường xuyên 917 tổ chức đảng, 1.127 đảng viên (có 252 cấp ủy viên); kết quả giám sát: Có 907 chức, 1.120 đảng viên thực hiện tốt nội dung giám sát; 10 tổ chức, 07 đảng viên thực hiện chưa tốt nội dung giám sát, đề nghị rút kinh nghiệm. Giám sát chuyên đề 994 tổ chức đảng, 1.191 đảng viên (có 662 cấp ủy viên); kết quả giám sát: Có 989 tổ chức, 1191 đảng viên thực hiện tốt nội dung giám sát; 05 tổ chức, 02 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, đề nghị rút kinh nghiệm, nghiêm túc rút kinh nghiệm và kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 25 tổ chức đảng, 158 đảng viên (có 79 cấp ủy viên); qua kiểm tra, kết luận có 18 tổ chức, 138 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật 84 đảng viên. Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 737 tổ chức đảng; qua kiểm tra, kết luận có 135 tổ chức chưa thực hiện tốt nội dung kiểm tra, đề nghị nghiêm túc rút kinh nghiệm, kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm. Giải quyết tố cáo 08 tổ chức đảng, 182 đảng viên (có 102 cấp ủy viên); qua giải quyết, kết luận: Chưa có cơ sở kết luận 01 tổ chức, 26 đảng viên; tố sai 03 tổ chức, 44 đảng viên; tố đúng và đúng một phần 04 tổ chức, 112 đảng viên; trong đó, tố đúng có vi phạm 02 tổ chức, 71 đảng viên, phải thi hành kỷ luật 39 đảng viên. Kiểm tra việc thu chi ngân sách và thu nộp, quản lý, sử dụng đảng phí đối với 537 tổ chức đảng; qua kiểm tra, kết luận: Có 45 tổ chức có khuyết điểm, vi phạm (số tiền vi phạm 5.673.759.000 đồng), đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm và đề nghị thi hành kỷ luật 05 đảng viên.

Cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 03 tổ chức đảng; hình thức khiển trách; nội dung vi phạm về giải quyết khiếu nại, tố cáo. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 799 đảng viên (có 237 cấp ủy viên). Hình thức: Khiển trách 458, cảnh cáo 214, cách chức 55, khai trừ 72. Nội dung vi phạm chủ yếu về nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, đoàn kết nội bộ; phẩm chất đạo đức, lối sống; những điều đảng viên không được làm; chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; tham nhũng, cố ý làm trái; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; tài chính, xây dựng cơ bản.

Ban thường vụ cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp giải quyết khiếu nại về kỷ luật đảng 12 đảng viên. Qua giải quyết, kết luận: Giữ nguyên hình thức kỷ luật 08 đảng viên, tăng hình thức kỷ luật 01 đảng viên, giảm hình thức kỷ luật 03 đảng viên.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, như: Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt, cụ thể hóa một số quy định, văn bản của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng có lúc chưa kịp thời. Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của một số ít cấp ủy có mặt chưa toàn diện; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng có trường hợp chưa đảm bảo theo quy trình, thủ tục. Nguyên nhân của hạn chế nêu trên là do một số ít cấp ủy chưa quan tâm đúng mức công tác kiểm tra, giám sát; chưa thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra cụ thể hóa triển khai, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra một số nơi chưa nghiên cứu kỷ các quy định, hướng dẫn cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng.

Từ những hạn chế, nguyên nhân nêu trên xin rút ra những kinh nghiệm sau: Thứ nhất, cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu phải nhận thức đúng, đầy đủ về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, từ đó đề ra giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả ở cấp mình. Thứ hai, phát huy vai trò của ủy ban kiểm tra trong việc tham mưu cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, phục vụ tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đảng bộ. Thứ ba, công tác kiểm tra, giám sát phải kết hợp “xây với chống”, lấy “xây” làm chính, đồng thời gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Một số nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Một là, tiếp tục đổi mới việc nghiên cứu, quán triệt, giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực cả nhận thức và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng cho các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp dưới, trước hết là người đứng đầu cấp ủy để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng.

Hai là, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; chủ động nắm chặt tình hình, xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm và thường xuyên đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên; xác định yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, nhất là thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết của đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ba là, chú trọng kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường mở rộng phạm vi và đối tượng giám sát, coi trọng giám sát thường xuyên, kịp thời cảnh báo ngăn ngừa những khả năng xảy ra khuyết điểm, vi phạm. Xử lý nghiêm minh những trường hợp cố tình vi phạm. Tập trung giải quyết tốt các đơn thư tố cáo, khiếu nại của đảng viên và nhân dân, chú ý nơi có vấn đề nổi cộm, liên quan trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của nhân dân.

Bốn là, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp để có sự điều chỉnh, bổ sung kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, tránh tình trạng phối hợp hình thức, kém hiệu quả.

Năm là, phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội vào việc xây dựng các chủ trương, chính sách, nghị quyết, nhất là những giải pháp chống suy thoái về đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên hoặc tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có hành vi cản trở hay đối phó với sự giám sát, phản ánh của nhân dân đối với những sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

Sáu là, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, đảm bảo đủ về số lượng, đạt chất lượng, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp phải thường xuyên đổi mới công tác tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển, sử dụng và khen thưởng để xây dựng và củng cố đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp./.

Hồng Phụng