Sau khi tiếp thu Kết luận số 72-KL/TW, ngày 17/5/2010 của Bộ Chính trị khóa X về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020 (viết tắt là Kết luận số 72), Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo triển khai, quán triệt thực hiện. Tổ chức Hội nghị Tỉnh uỷ mở rộng triển khai đến các đồng chí là Tỉnh uỷ viên, lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; thành viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; trưởng phòng, phó trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; đại diện ban cán sự đảng, đảng đoàn; bí thư, phó bí thư thường trực huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ và chủ nhiệm, phó chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ tham dự. Đồng thời, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt Kết luận số 72 đến các đảng bộ, chi bộ và toàn thể đảng viên thực hiện. Công tác triển khai, quán triệt được thực hiện chặt chẽ và đồng bộ; qua triển khai, quán triệt đã giúp cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, ý thức chấp hành tổ chức kỷ luật được nâng lên, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ.

Qua hơn 9 năm triển khai thực hiện Kết luận số 72, cho thấy cấp uỷ, người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng không ngừng nghiên cứu, học tập nắm vững đường lối, quan điểm, nghị quyết, chỉ thị, quy định về công tác xây dựng Đảng; đồng thời, nêu cao trách nhiệm, đổi mới việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nguyên tắc, quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Xây dựng và chỉ đạo cấp uỷ cấp dưới xây dựng quy trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng và tổ chức thực hiện đảm bảo theo quy định.

Cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cho cán bộ, đảng viên, tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng, tạo sự đoàn kết, thống nhất, giữ nghiêm tính kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Hằng năm, uỷ ban kiểm tra các cấp tham mưu giúp cấp uỷ xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát; tập trung kiểm tra, giám sát đối với ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cấp uỷ, các đồng chí đứng đầu cấp uỷ, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh sai phạm; nội dung chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Qua kiểm tra, giám sát kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm. Kết quả từ năm 2010 đến nay, cấp uỷ các cấp kiểm tra 2.946 tổ chức đảng, 4.812 đảng viên (có 1.341 cấp uỷ viên); qua kiểm tra, kết luận: có 2.789 tổ chức, 4.695 đảng viên thực hiện tốt nội dung kiểm tra; 157 tổ chức, 117 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật 01 tổ chức, 36 đảng viên. Giám sát chuyên đề 997 tổ chức đảng, 1.766 đảng viên (có 762 cấp uỷ viên); kết quả giám sát: có 987 tổ chức, 1.794 đảng viên thực hiện tốt nội dung giám sát; 10 tổ chức, 17 đảng viên vi phạm, phải chuyển sang kiểm tra dấu hiệu vi phạm 02 tổ chức, 08 đảng viên. Thi hành kỷ luật 14 tổ chức đảng; hình thức khiển trách 12, cảnh cáo 02. Thi hành kỷ luật 1.709 đảng viên (có 500 cấp uỷ viên); hình thức: Khiển trách 859, cảnh cáo 576, cách chức 159, khai trừ 115. Giải quyết khiếu nại về kỷ luật đảng 24 đảng viên; qua giải quyết, kết luận: giữ nguyên hình thức kỷ luật 12 đảng viên, giảm hình thức kỷ luật 09 đảng viên, xóa hình thức kỷ luật 03 đảng viên.

Uỷ ban kiểm tra các cấp bám sát các nghị quyết, chỉ thị, các quy định, quy trình, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh uỷ, tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực thường dễ phát sinh tiêu cực, những nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ; buông lỏng quản lý hoặc có hiện tượng bao che cấp dưới, đảm bảo các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và đi vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Qua kiểm tra, giám sát kịp thời phát huy ưu điểm, tăng cường đoàn kết, thống nhất tạo sự đồng thuận trong xã hội, phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Kết quả từ năm 2010 đến nay, uỷ ban kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 87 tổ chức đảng, 621 đảng viên (có 247 cấp uỷ viên); qua kiểm tra, kết luận: có 68 tổ chức, 487 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật 304 đảng viên. Kiểm tra 1.972 tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; qua kiểm tra, kết luận: có 1.609 tổ chức thực hiện tốt nội dung kiểm tra, 363 tổ chức thực hiện chưa tốt nội dung kiểm tra. Giám sát chuyên đề 1.026 tổ chức đảng, 1.065 đảng viên (có 549 cấp uỷ viên); kết quả giám sát: có 19 tổ chức, 15 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, phải chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 01 tổ chức, 05 đảng viên. Thi hành kỷ luật 506 đảng viên (có 158 cấp uỷ viên); hình thức: Khiển trách 125, cảnh cáo 130, cách chức 18, khai trừ 233. Giải quyết tố cáo 17 tổ chức đảng, 467 đảng viên (có 276 cấp uỷ viên); qua giải quyết, kết luận: tố đúng có vi phạm 04 tổ chức, 186 đảng viên, phải thi hành kỷ luật 99 đảng viên. Giải quyết khiếu nại về kỷ luật đảng 21 đảng viên; qua giải quyết, kết luận: giữ nguyên hình thức kỷ luật 14 đảng viên, tăng hình thức kỷ luật 01 đảng viên, giảm hình thức kỷ luật 06 đảng viên. Kiểm tra 1.794 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách, thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; qua kiểm tra, kết luận: có 347 tổ chức vi phạm, đề nghị thi hành kỷ luật 05 đảng viên.

Cán bộ, công chức Cơ quan UBKT Huyện uỷ Đầm Dơi họp trao đổi công việc

Cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp trong tỉnh quan tâm công tác quy hoạch, rà soát bổ sung quy hoạch và thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy uỷ ban kiểm tra các cấp đảm bảo đủ sức hoạt động. Cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, từng bước phát huy năng lực của mình trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, góp phần quan trọng trong việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Kết quả, từ năm 2010 đến nay, cử 98 cán bộ kiểm tra học cao cấp lý luận chính trị - hành chính, trung cấp lý luận chính trị - hành chính, cao học Ngành Xây dựng Đảng - Chính quyền nhà nước, đại học, bồi dưỡng chức danh chủ nhiệm, phó chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra huyện uỷ và tương đương; thi nâng ngạch kiểm tra viên lên kiểm tra viên chính; 54 đồng chí tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát do Trung ương tổ chức. Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ tổ chức 29 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho 4.259 lượt cán bộ làm công tác kiểm tra ở các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, cán bộ kiểm tra ở đảng bộ, chi bộ cơ sở và 549 đồng chí là bí thư đảng uỷ, chi bộ cơ sở. Uỷ ban kiểm tra huyện uỷ và tương đương phối hợp tổ chức 10 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đảng, công tác kiểm tra, giám sát cho 1.163 đồng chí cấp uỷ viên, chỉ huy các đơn vị và cán bộ kiểm tra các chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở.

Đạt được kết quả trên là do, cấp uỷ các cấp kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, quán triệt Kết luận số 72 đến toàn thể cán bộ chủ chốt các cấp uỷ, tổ chức đảng thực hiện. Qua đó, nâng cao nhận thức của cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020 và ý thức chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thường xuyên đổi mới, tăng cường hoạt động công tác kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò của các cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp, nhằm tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng quy định. Quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, đảm bảo tạo nguồn cán bộ cho những nhiệm kỳ tiếp theo.

Cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm kiểm tra luôn quan tâm củng cố, xây dựng kiện toàn tổ chức bộ máy uỷ ban kiểm tra các cấp, đảm bảo đủ về số, mạnh về chất. Ủy ban kiểm tra các cấp tham mưu giúp cấp uỷ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng kịp thời, đúng quy định, quy trình, góp phần ngăn chặn, hạn chế vi phạm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như: Một số ít cấp uỷ, người đứng đầu cấp uỷ cơ sở chưa thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Cán bộ làm công tác kiểm tra ở một số nơi trình độ, năng lực chuyên môn còn hạn chế, chưa thể hiện được tinh thần trách nhiệm trước nhiệm vụ được giao; việc tham mưu giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chưa được thường xuyên. Việc theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra của cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra về thực hiện Kết luận số 72 chưa được thường xuyên.

Để tiếp tục thực hiện Kết luận số 72 trong thời gian tới, xin đề xuất một số giải pháp, như sau:

Một là, tiếp tục triển khai, quán triệt nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Đảng, cấp uỷ cấp trên và cấp mình về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng.

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên về mục đích, yêu cầu và tầm quan trọng Kết luận số 72 về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020. Triển khai thực hiện có hiệu quả Thông báo kết luận số 156-TB/TW, ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X “về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng và uỷ ban kiểm tra các cấp, trước hết là người đứng đầu cấp uỷ trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

Ba là, hằng năm, cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp phải xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm và tổ chức thực hiện đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện kiểm tra, giám sát, bảo đảm xử lý vụ việc một cách đồng bộ, toàn diện. Đổi mới mạnh mẽ phương pháp kiểm tra, giám sát theo hướng chuyên sâu để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ.

Bốn là, các cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra chủ động nắm tình hình, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng trực thuộc, nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, biểu hiện sai phạm, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những nơi có vấn đề phức tạp mới nảy sinh, vấn đề bức xúc mà đảng viên, quần chúng quan tâm.

Năm là, cấp uỷ các cấp thường xuyên kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy uỷ ban kiểm tra các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra có bản lĩnh, liêm chính, năng lực, uy tín và chuyên môn giỏi. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ kiểm tra; quan tâm chế độ, chính sách, điều kiện làm việc đối với cán bộ kiểm tra cơ sở; đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sáu là, định kỳ sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, nhằm đánh giá công tác xây dựng Đảng, gắn với tình hình thực hiện Kết luận số 72 để có biện pháp chỉ đạo, thực hiện đồng bộ nhằm đạt được chất lượng, hiệu quả cao hơn./.

Hồng Phụng