Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của đội ngũ cán bộ; Người coi “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “cán bộ là dây chuyền của bộ máy” và đi đến kết luận “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Vì thế, Người rất quan tâm đến việc xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, trong đó có xây dựng, rèn luyện phong cách công tác, mà cụ thể là phong cách dân chủ, quần chúng; phong cách khoa học và phong cách nêu gương.

Phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hình thành một phong cách làm việc đặc trưng, mang đậm dấu ấn riêng của Người, gắn liền với tư tưởng, đạo đức, lối sống, mục đích sống; vừa dân tộc, vừa hiện đại; vừa khoa học, vừa cách mạng; vừa cao cả, vừa thiết thực; thể hiện trong mọi lĩnh vực sống và hoạt động của Người, tạo thành một chỉnh thể nhất quán, có giá trị khoa học, đạo đức, thẩm mỹ; là tấm gương sáng cho mọi người học tập và làm theo.

Nói về phong cách dân chủ, quần chúng: Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy sức mạnh của tập thể, gắn bó với tập thể, tôn trọng tập thể; mọi công việc đưa ra bàn bạc tập thể, cùng thống nhất thực hiện. Cần mở rộng dân chủ trong sinh hoạt Đảng, người lãnh đạo không chuyên quyền, độc đoán, áp đặt chủ quan. Phải lắng nghe và tôn trọng ý kiến của đảng viên, thực sự dân chủ để đảng viên bày tỏ ý kiến của mình. Mỗi cán bộ cần phải nâng cao trách nhiệm cá nhân, tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Người nói “mỗi cán bộ chúng ta, dù ở cương vị nào cũng phải học tập phong cách quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặt mình vào vị trí của quần chúng để thấu hiểu và hành động phù hợp. Có như vậy mới hoàn thành tốt được nhiệm vụ của mỗi người” và không dừng ở lời nói mà Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn thể hiện qua hành động và việc làm cụ thể, đó là một lần tham gia chống hạn ở Hà Đông, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ “một thanh niên ăn mặc bảnh bao” cùng tát nước với Người, khi biết đồng chí đó là một nhà báo không biết tát nước, Người đã nói: “Nhà báo của nông dân thì phải biết lao động như nông dân thì mới viết đúng được”.

Phong cách làm việc khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh là làm việc phải có mục đích và kế hoạch rõ ràng, thiết thực. Người giải thích: “Đích nghĩa là nhằm vào đó mà bắn. Nhiều đích quá thì loạn mắt, không bắn trúng đích nào”. Muốn có kế hoạch khoa học thì “Việc chính, việc gấp thì làm trước. Không nên luộm thuộm, không có kế hoạch, gặp việc nào, làm việc ấy”. Hết sức tránh chuyện vạch ra “Chương trình công tác thì quá rộng mà kém thiết thực” và căn bệnh “đánh trống bỏ dùi” gây lãng phí tiền của, nhân lực và thời gian của nhân dân. Phong cách làm việc khoa học là phải biết quý trọng thời gian, biết giờ nào làm việc ấy và có năng lực giải quyết công việc một cách tốt nhất trong một thời gian ngắn nhất. Người từng nói: “Thời giờ cũng cần phải tiết kiệm như của cải, của cải hết còn có thể làm thêm khi thời gian đã qua rồi không bao giờ kéo lại được ... Người cán bộ phải biết tiết kiệm thời gian của mình, nhưng cũng phải biết tiết kiệm thời gian cho người khác. Cách tốt nhất là tập trung giải quyết dứt điểm từng công việc”… không ôm đồm, làm quá nhiều việc, dẫn đến nhiều việc không dứt điểm, không hiệu quả”.

Theo Người, mỗi cán bộ, đảng viên đều phải nêu gương trong mọi công việc, từ việc nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên về mọi mặt; phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói phải đi đôi với làm. Người yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên đều phải nêu gương về đạo đức. Trước hết, mình phải tự làm gương; Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, muốn nêu gương được thì nói phải đi đôi với làm; việc này mang lại cho quần chúng lòng tin và sự tôn trọng đối với người cán bộ.

Vận dụng phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thời gian qua, cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan luôn chấp hành đúng các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, gương mẫu trong công tác, trong cuộc sống, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; khiêm tốn, giản dị; nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc; chủ động học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri thức khoa học, công nghệ hiện đại, các sáng kiến trong công tác; tích cực tham gia xây dựng chi bộ, đảng bộ, Cơ quan và các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Nội bộ luôn đoàn kết thống nhất, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, trong xây dựng kế hoạch và sắp xếp công việc khoa học, phù hợp và tổ chức thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được phân công; tham mưu UBKT Tỉnh ủy thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên trong việc xây dựng, thực hiện phong cách làm việc và nêu gương; kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; kiên quyết xử lý nghiêm những đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Điều đó được thể hiện, cuối tháng 8 năm 2018 UBKT Tỉnh ủy đã thực hiện hoàn thành chỉ tiêu đề ra trong Chương trình công tác kiểm tra, giám sát, hoàn thành trước thời gian so với dự kiến: Kiểm tra 04 tổ chức đảng và 09 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 06 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật; giám sát chuyên đề 08 tổ chức đảng và 13 đảng viên; kiểm tra tài chính 06 tổ chức đảng và thi hành kỷ luật 01 đảng viên; giải quyết 02 đơn tố cáo (liên quan đến 01 tổ chức đảng và 01 đảng viên), qua giải quyết, kết luận: Tố đúng và đúng một phần 02 trường hợp, có vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, đề nghị kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Cơ quan UBKT Tỉnh ủy luôn thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đảm bảo theo phương pháp công tác đảng, làm việc theo chế độ tập thể, những vấn đề thuộc thẩm quyền đều được đưa ra tập thể bàn, thảo luận thống nhất và quyết định theo đa số; ý kiến cá nhân được tôn trọng và được bảo lưu theo quy định. Các văn bản, chương trình công tác kiểm tra, giám sát tháng, quý, 6 tháng, năm đều được Thủ trưởng chỉ đạo đưa ra thảo luận dân chủ, thống nhất biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Không dừng lại đó, các hoạt động của Cơ quan không thuộc chế độ mật đều được Thủ trưởng Cơ quan chỉ đạo thực hiện công khai đúng theo quy định, như công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giải quyết chế độ, nâng bậc lương, khen thưởng cán bộ, công chức đều thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy trình, quy định.

Từ việc vận dụng thực hiện tốt tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách làm việc, đã giúp nội bộ Cơ quan luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy tốt quyền dân chủ, có trách nhiệm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo, tính tiền phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và được Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng Cờ thi đua nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2018).

Đại diện Vụ địa phương 7 Cơ quan UBKT Trung ương tặng Kỷ niệm chương cho cán bộ Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Cà Mau

Tiếp tục học tập trong thời gian tới

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách làm việc có ý nghĩa rất quan trọng đối với cán bộ, công chức, nhân viên  Cơ quan UBKT Tỉnh ủy trong giai đoạn hiện nay; thiết nghĩ rằng, mỗi cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan cần đẩy mạnh hơn nữa việc học tập, vận dụng phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách thiết thực và có hiệu quả hơn để tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ, góp phần làm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đồng thời:

Một là, không ngừng giữ gìn, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tự giác học tập, nghiêm cứu nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác. Hai là, mỗi người cần xem xét, nhìn nhận đánh giá phong cách làm việc của mình phù hợp hay chưa, từ đó xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện để phong cách làm việc ngày càng hoàn thiện hơn, phù hợp hơn; nhất là phải nêu gương trong công việc, trong cuộc sống hằng ngày, tích cực đổi mới phương pháp, tác phong làm việc khoa học, thiết thực, hiệu quả. Ba là, phải nâng cao ý thức trách nhiệm, thật sự phát huy dân chủ, chấp hành kỷ cương, phải sâu sát công việc, gắn bó với nhân dân, nói phải đi đôi với làm. Bốn là, trên cơ sở Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện hằng năm của từng cán bộ, đảng viên, Thủ trưởng Cơ quan, Chi bộ, Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giúp đỡ cán bộ, đảng viên khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình để mỗi người tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu tốt hơn. Năm là, tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu giúp UBKT Tỉnh ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên trong việc xây dựng và rèn luyện phong cách làm việc, nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Khánh Hưng