Phong cách là cách thức hành xử của một người hay một nhóm người, được thể hiện nhất quán trong lao động, học tập, sinh hoạt, tạo nên nét riêng của mỗi người, phân biệt người này với người khác. Phong cách hình thành trên cơ sở những yếu tố về tư tưởng, đạo đức, lối sống, tài năng, sở trường, khí chất của từng người.

Phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mang đậm dấu ấn riêng, gắn liền với tư tưởng, đạo đức, lối sống, mục đích sống của Người. Là tấm gương sáng cho mọi người, mọi thế hệ người Việt Nam học tập và làm theo. Là bài học quý báu đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhất là khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cao vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Theo Bác “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy” và đi đến kết luận: “Công việc có thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Vì thế, Bác rất quan tâm đến việc xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng ta, trong đó có xây dựng, rèn luyện phong cách công tác. Người cán bộ, đảng viên xây dựng phong cách làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần tập trung thực hiện những nội dung cơ bản trọng tâm:

- Thứ nhất, phong cách dân chủ, quần chúng:

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, phong cách dân chủ hay “cách làm việc dân chủ” là phong cách hàng đầu mà người cán bộ cần phải có. Người có phong cách dân chủ là thực hành tốt nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, không bao giờ được “độc tôn chân lý”, phải thành thật lắng nghe ý kiến phê bình của cấp dưới và nghiêm túc sửa mình với tinh thần cầu thị. Phong cách dân chủ là dân chủ có định hướng, có lãnh đạo, dân chủ phải đi đến sự tập trung chứ không phải dân chủ quá trớn, dân chủ vô tổ chức. Phong cách dân chủ của người cán bộ không chỉ khơi nguồn sáng tạo, phát huy tinh thần cống hiến của cấp dưới và quần chúng nhân dân mà còn làm cho tổ chức cơ quan, đoàn thể thêm gắn bó. Vì vậy, người cán bộ, đảng viên phải tạo ra được không khí dân chủ thực sự trong nội bộ bằng cách thành tâm lắng nghe và khơi gợi cho cán bộ, đảng viên, quần chúng, cấp dưới nói hết quan điểm, ý kiến của mình.

Gắn bó mật thiết với phong cách dân chủ là phong cách quần chúng. Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu người cán bộ phải có phong cách làm việc quần chúng, phải gần gũi quần chúng, lắng nghe và thấu hiểu mong muốn của quần chúng. Người cán bộ phải thường xuyên đi xuống cơ sở mà mình phụ trách, tìm hiểu thực trạng đời sống, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng. Phong cách quần chúng của cán bộ, đảng viên thể hiện rõ trong các thói quen sinh hoạt hàng ngày. Người cán bộ phải giản dị, hòa đồng với quần chúng; thấm nhuần tác phong quần chúng, họ sẽ được quần chúng nhân dân yêu thương, tin cậy, ủng hộ và khi đó, việc gì họ làm cũng thành công.

- Thứ hai, phong cách khoa học: Phong cách làm việc khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh là làm việc phải có mục đích và kế hoạch rõ ràng, thiết thực; phải biết quý trọng thời gian, biết giờ nào làm việc ấy và có năng lực giải quyết công việc một cách tốt nhất trong một thời gian ngắn nhất; phải có cách đánh giá đúng người, đúng việc, sắp xếp công việc cho hợp lý; phải biết cách kiểm tra, công việc và cấp dưới một cách hiệu quả, qua đó thấy được việc thi hành đường lối, nghị quyết của Đảng như thế nào và cần điều chỉnh cái gì, không được vì cái lợi nhỏ trước mắt mà làm tổn hại đến lợi ích to lớn, lâu dài; sau mỗi công việc phải biết rút ra kinh nghiệm cho lần sau và cho người khác.

- Thứ ba, phong cách nêu gương: Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ mỗi cán bộ, đảng viên đều phải làm gương trong mọi công việc, từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên về mọi mặt; phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Tất cả cán bộ, đảng viên đều phải nêu gương về đạo đức. Trước hết, mình phải tự làm gương. Cần nêu gương trên ba mối quan hệ với mình, với người, với việc. Đối với mình phải không tự cao tự đại, tự mãn, kiêu ngạo, luôn học tập cầu tiến bộ, luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay, sửa đổi điều dở của bản thân; phải tự phê bình mình như rửa mặt hằng ngày. Đối với người, luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, thật thà, khoan dung, độ lượng, không dối trá, lừa lọc. Đối với việc, dù trong hoàn cảnh nào cũng phải đặt việc công lên trên, lên trước việc tư.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, muốn nêu gương được thì nói phải đi đôi với làm. Đây không chỉ là một chuẩn mực đạo đức truyền thống mà còn là chuẩn mực đạo đức công vụ tối thiểu. Cán bộ địa vị càng cao, uy tín càng lớn thì càng phải ra sức hoàn thiện về đạo đức, thống nhất giữa nói và làm. Việc nói đi đôi với làm mang lại cho quần chúng lòng tin và sự tôn trọng đối với người cán bộ, giúp cho người cán bộ dễ dàng thực thi quyền lãnh đạo của mình.

Để giáo dục bằng nêu gương đạt kết quả cao, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương “Lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”. Bác khẳng định: “Người tốt, việc tốt nhiều lắm. Ở đâu cũng có. Ngành, giới nào, địa phương nào, lứa tuổi nào cũng có”, mọi người cần học tập, làm theo để lan tỏa cái tốt, cái đẹp trong xã hội./.

 

Đức Minh