Trong suốt chặng đường dài của sự nghiệp cách mạng, ở bất cứ giai đoạn nào, các thế lực thù địch cũng dùng mọi phương thức, thủ đoạn để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta trên mặt trận chính trị tư tưởng và lý luận. Đây là mặt trận được chúng tập trung chống phá hòng làm suy yếu sức mạnh chính trị, tinh thần của Đảng, quân và dân ta trong cuộc đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nhất là trong giai đoạn hiện nay, đây là phương thức phổ biến, thường xuyên để chúng thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” nhằm làm lung lạc tư tưởng, mất phương hướng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ta, thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn cán bộ, đảng viên và lực lượng cách mạng“Đạo đức là gốc của người cách mạng”, “Làm cách mạng là công việc to tát nếu không có đạo đức thì làm sao làm nổi, làm sao lãnh đạo được nhân dân”. Tại Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định phát triển đường lối đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, trong đó phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần. Đặc biệt, Đại hội XII còn bổ sung vấn đề “Đạo đức” để cùng với chính trị, tư tưởng, tổ chức hợp thành mục tiêu bao trùm toàn bộ công tác xây dựng Đảng. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII bàn về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và lần đầu tiên Đảng ta chỉ rõ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Như vậy, từ Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI đến Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cho thấy: Đảng ta đã nhận thức ngày càng rõ ràng hơn diễn biến, tính chất nghiêm trọng của tình trạng suy thoái; sự suy thoái về đạo đức, lối sống sẽ dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng. Vì vậy việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống đối với cán bộ, đảng viên nói chung và cán bộ kiểm tra phải luôn thực sự được coi trọng.

Thấy rõ vị trí, vai trò của đạo đức cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn kiên trì giáo dục cán bộ, đảng viên phải giữ gìn đạo đức cách mạng. Người cho rằng, trong đầu óc mỗi người đều có sự đấu tranh giữa cái “thiện’ và cái “ác” hoặc nói theo cách mới là sự đấu tranh giữa tư tưởng cộng sản và tư tưởng cá nhân. Người nói: “Người ta ai cũng có tính tốt và tính xấu. Từ quan niệm về thiện và ác; chính và tà, Hồ Chí Minh đề ra yêu cầu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức làm cho phần chính, phần thiện trong mỗi người tăng thêm, để phần tà, phần ác của mỗi người bớt dần. Người nói “Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố, cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Theo quan điểm trên, người có đạo đức cách mạng vẫn có thể trở thành người vô đạo đức nếu bản thân họ không kiên trì học tập, tu dưỡng và rèn luyện suốt đời. Cho nên, chúng ta không ngạc nhiên khi thấy có người hôm qua còn là người cách mạng thể hiện rõ tấm gương hy sinh, gương mẫu về đạo đức thì hôm nay họ đã trở thành người có tội với cách mạng, mặc dù tài năng của họ vẫn còn đó, nhưng không còn tác dụng, bởi lẽ họ quên mất phương pháp tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo phương pháp xây dựng đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Từ thực tiễn lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Đảng ta khẳng định: Công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng. Vì lãnh đạo không chỉ là việc xây dựng đường lối, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, việc tổ chức thực hiện và bố trí cán bộ, mà lãnh đạo còn là kiểm tra, giám sát, không những kiểm tra, giám sát việc thực hiện Cương lĩnh chính trị, đường lối, chủ trương, chính sách mà kiểm tra ngay bản thân Cương lĩnh chính trị, đường lối, chủ trương, chính sách đó và kiểm tra, giám sát cả các tổ chức tiến hành kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm đường lối, chính sách được xác định đúng, được quán triệt và thực hiện thắng lợi trong thực tiễn. Đó là vấn đề có tính nguyên tắc, vừa là chức năng lãnh đạo, vừa là trách nhiệm, nội dung, phương pháp, quy trình lãnh đạo của Đảng.

Thực hiện lời dạy của Bác, trong những năm qua, cán bộ kiểm tra luôn tuyệt đối trung thành, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, không sợ khó, không sợ khổ, một lòng phục vụ cho lợi ích chung; kiên định mục đích, lý tưởng cách mạng, nắm vững quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, phương pháp tiến hành công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục thi hành kỷ luật của Đảng. Đồng thời, nắm vững và thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, quy chế làm việc của cấp mình, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong cuộc sống đời thường, trong công tác và sinh hoạt hàng ngày, luôn giữ vững và phát huy lối sống cần cù, giản dị, khiêm tốn, lành mạnh, trong sáng.

Trước yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao, đạo đức, phẩm chất cách mạng của người cán bộ kiểm tra có sức ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng công tác kiểm tra, giám sát. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh vấn đề đạo đức, phẩm chất cách mạng của cán bộ kiểm tra “Mỗi cán bộ làm công tác kiểm tra phải có dũng khí đấu tranh, thật sự công tâm, khách quan, chính trực và hơn ai hết phải liêm, phải sạch. Không liêm, không sạch thì không nói được người khác, không kỷ luật được người khác. Nhiều người thường vẫn ví cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng phải là những “Bao Công” của thời nay, phải là những người cộng sản chân chính vừa có dũng khí đấu tranh, vừa có lòng nhân ái, và nhiều khi phải chịu đựng hy sinh về quyền lợi cá nhân…”.

Trước tác động mặt trái của nền kinh tế thị trường, nhiều vấn đề nảy sinh trong thực tiễn. Để góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn hiện nay, mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ kiểm tra phải thường xuyên tu dưỡng đạo đức, tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân; ra sức thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, gương mẫu trong mọi công việc; ra sức học tập văn hóa, lý luận, luôn dùng tự phê bình và phê bình để nâng cao tư tưởng, cải tiến công tác, cùng đồng chí mình tiến bộ.

Trong tình hình hiện nay, để chọn đúng cán bộ có đạo đức cách mạng, nhân dân mong muốn, công tác kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên là rất quan trọng và cần thiết; hơn hết mỗi cán bộ, đảng viên phải thể hiện “nói đi đôi với làm”, ý thức tự phê bình và phê bình phải “như người rửa mặt hằng ngày” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc nhở. Chỉ những người thực sự tự giác học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác mới có thể rèn luyện được phẩm chất trung thực, trong sạch, hành động tích cực, sáng tạo và tuyệt đối trung thành với Đảng, để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên cần thường xuyên soi rọi, đối chiếu với 27 biểu hiện của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, để kịp thời uốn nắn, điều chỉnh những hành vi của mình cho phù hợp, qua đó phát hiện những cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, loại ra khỏi bộ máy của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền trong sạch, vững mạnh, do dân, vì dân.

                                                                                                                              Mỹ Hý