Theo đó, đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang (gọi tắt là đảng viên đang công tác) vừa thực hiện quy định của Điều lệ Đảng về sinh hoạt đảng tại nơi làm việc, vừa có trách nhiệm thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; gần gũi, gắn bó với nhân dân; khắc phục những biểu hiện sống xa dân, thiếu trách nhiệm trong các công việc của nhân dân nơi cư trú; củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đảng viên trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở.

Quang cảnh buổi họp tại Trụ sở khóm 6, phường 9, thành phố Cà Mau

Tổ chức cơ sở đảng nơi đảng viên đang công tác và nơi đảng viên cư trú có trách nhiệm tạo điều kiện cho đảng viên đang công tác thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ nơi cư trú, đồng thời kiểm tra, giám sát, nhận xét, đánh giá việc thực hiện của đảng viên.

Quy định nêu rõ nhiệm vụ của đảng viên đang công tác ở nơi cư trú: Nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và vai trò tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên trước nhân dân nơi cư trú. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân trên địa bàn dân cư thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các cuộc họp định kỳ và tích cực tham gia các cuộc họp khác do cấp uỷ nơi cư trú triệu tập. Tích cực tham gia góp ý kiến với chi uỷ, chi bộ, đảng uỷ cơ sở nơi cư trú về các công việc chung của địa phương; thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, trưởng dân phố, ban công tác mặt trận nơi cư trú để nắm bắt tình hình nhân dân; phản ánh những ý kiến của nhân dân tới cơ quan có thẩm quyền. Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ tại Điều 2 Quy định này với chi uỷ nơi công tác vào dịp kiểm điểm, đánh giá đảng viên hằng năm. Kịp thời báo cáo với chi uỷ nơi công tác và nơi cư trú khi chuyển sang nơi cư trú khác…

Nhiệm vụ của tổ chức đảng nơi đảng viên đang công tác: Chủ trì, phối hợp với cấp uỷ cơ sở nơi đảng viên cư trú kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú; biểu dương những đảng viên thực hiện tốt và nhắc nhở, phê bình hoặc xem xét xử lý theo quy định đối với những đảng viên chưa thực hiện nghiêm túc Quy định này. Kịp thời thông báo cho chi uỷ, chi bộ, đảng uỷ cơ sở nơi đảng viên cư trú biết về số đảng viên đã được giới thiệu về sinh hoạt nơi cư trú có sự thay đổi vị trí, chuyển công tác hoặc bị khai trừ, xoá tên khỏi danh sách đảng viên hoặc đã xin ra khỏi Đảng. Định kỳ hằng năm tổ chức lấy ý kiến nhận xét của chi uỷ, chi bộ đối với đảng viên của mình thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú…

Đối với tổ chức đảng nơi đảng viên đang công tác cư trú: Đảng uỷ xã, phường, thị trấn tiếp nhận và lập danh sách đảng viên đang công tác được giới thiệu về sinh hoạt, giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú ở địa phương mình; giới thiệu về cho các chi uỷ, chi bộ thôn, bản, khối phố. Định kỳ 6 tháng hoặc khi cần thiết, đảng uỷ xã, phường, thị trấn chỉ đạo chi uỷ, chi bộ trực thuộc tổ chức họp đảng viên đang công tác cư trú trên địa bàn để thông báo tình hình, nhiệm vụ của địa phương hoặc chuyên đề cần tham khảo ý kiến đảng viên đang công tác để đảng viên nắm được thông tin, tham gia góp ý kiến.

Định kỳ hằng năm, chi uỷ hoặc bí thư chi bộ (nơi không có chi uỷ) họp với ban công tác mặt trận thôn, bản, khu dân cư để nhận xét từng đảng viên đang công tác thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú trên địa bàn mình theo phiếu nhận xét và gửi về đảng uỷ xã, phường, thị trấn. Kịp thời phản ánh với đảng uỷ xã, phường, thị trấn và cấp uỷ nơi đảng viên đang công tác khi đảng viên có hành vi vi phạm pháp luật; thiếu trách nhiệm nêu gương; vi phạm nghiêm trọng nội quy, quy định của địa phương hoặc chưa chấp hành tốt Quy định này. Khi có yêu cầu của cấp uỷ nơi đảng viên công tác, đảng uỷ xã, phường, thị trấn phối hợp kiểm tra, giám sát đối với đảng viên đang công tác thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú…

Quy định này thay thế Quy định số 76-QĐ/TW, ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị khoá VIII về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được phổ biến đến chi bộ để thực hiện.

Có thể nói Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị là một chủ trương quan trọng được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ; nếu việc triển khai thực hiện nghiêm túc sẽ giúp các cấp ủy đảng, nhất là tổ chức cơ sở đảng giám sát, theo dõi, quản lý toàn diện đảng viên; góp phần nâng cao trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp của cấp ủy cơ sở nơi đảng viên đang công tác với cấp ủy cơ sở nơi đảng viên cư trú trong việc kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện nhiệm vụ đảng viên, nghĩa vụ công dân, đồng thời góp phần phòng ngừa tình trạng xa dân và ngăn chặn được hiện tượng suy thoái đạo đức, lối sống, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Do đó, các cấp uỷ đảng cần khẩn trương tổ chức triển khai, quán triệt nghiêm túc Quy định này đến các tổ chức đảng, đảng viên biết thực hiện hiệu quả và các ban đảng của cấp uỷ tham mưu giúp cấp uỷ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới trong việc triển khai, quán triệt, thực hiện Quy định./.

Khánh Hưng