Quang cảnh cuộc sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Văn phòng

Chi bộ nghe đảng viên báo cáo nội dung chuyên đề: “Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình”. Theo đó, thời gan qua Chi bộ Văn phòng thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt, gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; thường xuyên tuyên truyền, giáo dục đảng viên nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa, nội dung, tác dụng và tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình, từ đó năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ ngày càng được nâng lên. Việc thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong các cuộc kiểm điểm, đánh giá chất lượng Chi bộ và cá nhân đảng viên hằng năm được Chi bộ thực hiện đúng yêu cầu, nội dung, thời gian Đảng uỷ đề ra; trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình, Chi bộ tập trung thảo luận làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm được Chi bộ chỉ ra; Bí thư Chi bộ điều hành linh hoạt, phát huy được vai trò gương mẫu, dẫn dắt, gợi ý những nội dung trọng tâm, dành nhiều thời gian để đảng viên tự phê bình và phê bình, đặc biệt là phát huy được dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi để đảng viên nói thẳng, nói thật, không nể nang, né tránh, đồng thời lắng nghe ý kiến đóng góp của đảng viên, kết luận từng vấn đề rất cụ thể, rõ ràng tạo sự đồng thuận của đảng viên. Từ việc thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tự phê bình và phê bình, nội bộ Chi bộ đoàn kết, thống nhất, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và được Đảng uỷ Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ công nhận Chi bộ trong sạch vững mạnh nhiều năm liền.

Có 7/9 đảng viên phát biểu thảo luận, phân tích thêm sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình, yêu cầu viện dẫn một số câu nói, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, cũng như chỉ ra một số mặt hạn chế của đảng viên như: Một số ít đảng viên ít phát biểu ý kiến trong sinh hoạt; chưa rèn luyện trong phát biểu, năng lực góp ý chưa tốt; sửa chữa, khắc phục hạn chế chậm.

Chi bộ thống nhất một số nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong thời gian tới: Tiếp tục chỉ đạo, tuyên truyền giúp đảng viên nghiên cứu, nâng cao nhận thức về nội dung, ý nghĩa công tác tự phê bình và phê bình trong Đảng, rèn luyện, giúp đỡ đảng viên nâng cao bản lĩnh chính trị trong sinh hoạt; phát huy dân chủ, đề cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu; đổi mới nội dung, phương pháp và tăng cường giám sát đảng viên khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm.

Cuộc sinh hoạt chuyên đề đã bám sát theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Đảng viên được phân công chuẩn bị, trình bày dự thảo chuyên đề, các đảng viên cùng phát biểu, nêu nhận thức của cá nhân đối với chuyên đề và tác dụng của chuyên đề đối với bản thân, cùng đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo chuyên đề./.

Khánh Hưng