LIÊN KẾT WEBSITEĐảng viên A là huyện ủy viên huyện X, sử dụng xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ nhưng không đội mũ bảo hiểm, bị cảnh sát giao thông xử phạt vi phạm hành chính 200.000 đồng. Có 02 ý kiến: - Ý kiến thứ 1: Vi phạm nêu trên của đảng viên A, thuộc thẩm quyền của ban chấp hành đảng bộ huyện X xem xét, thi hành kỷ luật. Vì đảng viên A là huyện ủy viên. - Ý kiến thứ 2: Vi phạm nêu trên của đảng viên A, thuộc thẩm quyền của của chi bộ nơi đảng viên A đang sinh hoạt xem xét, thi hành kỷ luật. Vậy ý kiến nào đúng?

Khoản 1, Điều 2, Điều lệ Đảng, quy định đảng viên có nhiệm vụ: “…chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng…, pháp luật của Nhà nước…”.

Khoản 1, Điều 36, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, quy định: “Chi bộ quyết định khiển trách, cảnh cáo đảng viên trong chi bộ (kể cả cấp ủy viên các cấp, đảng viên thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý) vi phạm phẩm chất, chính trị…thực hiện nhiệm vụ đảng viên (trừ nhiệm vụ do cấp trên giao)…”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp câu hỏi nêu, đảng viên A vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, nên thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật  thuộc chi bộ nơi đảng viên A đang sinh .

Vậy ý kiến thứ 2 là đúng.