LIÊN KẾT WEBSITEBan thường vụ huyện N, Tỉnh Y thực hiện kế hoạch luân chuyển đối với đồng chí B là ủy viên ủy ban kiểm tra huyện ủy về cơ sở, chỉ định tham gia ban chấp hành, ban thường vụ và giữ chức phó bí thư đảng ủy thị trấn thuộc huyện N, nhưng không trao đổi với ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Y trước khi thực hiện. Có ý kiến hỏi: Việc ban thường vụ huyện ủy N thực hiện luân chuyển đối với đồng chí B là ủy viên ủy ban kiểm tra huyện ủy về cơ sở là chưa đúng quy định của Trung ương?

Khoản 2, Điều 31, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng (Quy định số 30 của BCH Trung ương), quy định: “…nếu điều động chủ nhiệm ủy ban kiểm tra sang công tác khác phải được cấp ủy cấp trên trực tiếp đồng ý…khi thay đổi phó chủ nhiệm hoặc ủy viên ủy ban kiểm tra thì cấp ủy hoặc ban thường vụ cấp ủy cấp dưới phải trao đổi với ủy ban kiểm tra cấp trên trực tiếp trước khi thực hiện…”.

          Căn cứ vào quy định nêu trên, trước khi luân chuyển đồng chí B ủy viên ủy ban kiểm tra huyện ủy về cơ sở, thì huyện ủy hoặc ban thường vụ huyện ủy N phải có văn bản trao đổi và phải được ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Y cho ý kiến thống nhất bằng văn bản (trực tiếp là Thường trực ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Y), thì mới thực hiện luân chuyển đối với đồng chí B về cơ sở.

Như vậy, ban thường vụ huyện ủy N thực hiện luân chuyển đối với đồng chí ủy viên ủy ban kiểm tra huyện ủy về cơ sở, mà không trao đổi với ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Y, là thực hiện không đúng Khoản 2, Điều 31, Quy định số 30 của BCH Trung ương.