LIÊN KẾT WEBSITETheo quy định của Đảng, ủy ban kiểm tra cấp ủy được thành lập từ Trung ương đến cấp ủy cơ sở. Vậy, tên gọi “Thường trực ủy ban kiểm tra”, được áp dụng và hiểu như thế nào cho đúng theo quy định.

Điểm 3.1, khoản 3, Điều 31, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, quy định: “Ủy ban kiểm tra thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số. Ủy ban có thể ủy quyền cho tập thể thường trực ủy ban (nơi có từ 02 phó chủ nhiệm trở lên)… Thường trực ủy ban gồm chủ nhiệm và các phó chủ nhiệm. Đối với Đảng bộ Quân đội, thường trực ủy ban gồm chủ nhiệm, các phó chủ nhiệm và các ủy viên chuyên trách”.

Căn cứ quy định nêu trên, tên gọi “Thường trực ủy ban kiểm tra” chỉ áp dụng cho ủy ban kiểm tra các cấp, mà ở đó số lượng phó chủ nhiệm phải có từ 02 đồng chí trở lên. Riêng “Thường trực ủy ban kiểm tra” trong Đảng bộ Quân đội, thì bao gồm chủ nhiệm, các phó chủ nhiệm và ủy viên chuyên trách.