LIÊN KẾT WEBSITEHằng năm, đảng ủy xã A thuộc đảng bộ huyện M có xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, mặc dù có triển khai nhưng không tiến hành kiểm tra, giám sát theo chương trình đã đề ra. Vậy việc không tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của đảng ủy xã A là thực hiện không đúng quy định nào của Đảng ?

Tại mục b, tiết 2.2.1, điểm 2.2, khoản 2, Điều 30, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng (Quy định số 30 của BCH Trung ương), quy định: “Đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ…” và tiết 2.3.2, điểm 2.3, khoản 2, Điều 30, Quy định số 30 của BCH Trung ương, quy định: “Đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy cơ sở tổ chức thực hiện công tác giám sát tổ chức đảng và đảng viên thuộc phạm vi quản lý…”.

Căn cứ quy định nếu trên, việc đảng ủy xã A thuộc đảng bộ huyện M có xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm, nhưng không tiến hành kiểm tra, giám sát theo chương trình đã đề ra, là thực hiện không đúng mục b, tiết 2.2.1, điểm 2.2 và tiết 2.3.2, điểm 2.3, khoản 2, Điều 30, Quy định số 30 của BCH Trung ương.