LIÊN KẾT WEBSITEỦy ban Kiểm tra Huyện ủy A, đang tiến kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy và đồng chí B là Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Y, thì Đảng ủy Y và đồng chí B bị tố cáo (nội dung tố cáo không trùng với nội dung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm). Có 2 ý kiến: Ý kiến thứ nhất: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy A ban hành quyết định, kế hoạch giải quyết tố cáo đối với Đảng ủy Y và đồng chí B theo quy định. Ý kiến thứ hai: Ủy ban Kiểm tra hoặc Thường trực Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy A xem xét, quyết định kết hợp đưa nội dung tố cáo thành một nội dung kiểm tra bổ sung và khi kết thúc kiểm tra thì chỉ trích nội dung tố cáo đã được kết luận để thông báo cho người tố cáo biết. Vậy ý kiến nào đúng?

Trả lời: Tại điểm 1.3, khoản 1, Điều 32, Hướng dẫn số 01-HD/UBKTTW, ngày 21-11-2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 30-QĐ/TW thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng: “Trong quá trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, nếu đối tượng kiểm tra bị tố cáo thì thường trực ủy ban kiểm tra hoặc ủy ban kiểm tra xem xét, quyết định kết hợp đưa nội dung tố cáo thành một nội dung kiểm tra bổ sung và báo cáo chung khi kết thúc kiểm tra (đối với kiểm tra chấp hành của ban thường vụ cấp ủy, cấp ủy cũng thực hiện tương tự như trên). Nội dung thông báo cho người tố cáo về kết quả giải quyết tố cáo được trích trong kết luận kiểm tra (chỉ những nội dung tố cáo đã được kết luận) của tổ chức đảng có thẩm quyền”. Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp câu hỏi nêu, Ủy ban Kiểm tra hoặc Thường trực Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy A xem xét, quyết định kết hợp đưa nội dung tố cáo đối với Đảng ủy Y và đồng chí B thành một nội dung kiểm tra bổ sung, đưa vào báo cáo chung khi kết thúc kiểm tra và chỉ trích nội dung tố cáo đã được kết luận để thông báo cho người tố cáo biết. Trường hợp, ban thường vụ cấp ủy hoặc cấp ủy trong quá trình kiểm tra chấp hành mà tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra bị tố cáo, thì thực hiện tương tự như ủy ban kiểm tra hoặc thường trực ủy ban kiểm tra thực hiện. Vậy ý kiến thứ hai là đúng.