LIÊN KẾT WEBSITETôi muốn hỏi ở Đảng bộ cơ sở thuộc cơ quan có 1 đảng viên vi phạm chính sách DSKHHGĐ sinh con thứ 3, là đảng viên thường nhưng giữ chức vụ Trưởng ban Dân số kế hoạch hóa gia định cấp huyện. Trường hợp này Đảng ủy cơ sở có thẩm quyền ra quyết định thi hnahf kỷ luật được không ạ...

          TRẢ LỜI:

Khoản 2, Điều 2, Điều lệ Đảng, quy định đảng viên có nhiệm vụ: “…chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm”.

Điều 17, Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, quy định: “…vi phạm chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình…”.

Khoản 1, Điều 27, Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm (Quy định số 102 của Bộ Chính trị), quy định: “Đảng viên vi phạm … trong trường hợp sinh con thứ ba (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách…”.

Khoản 1, Điều 36, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, quy định: “Chi bộ quyết định khiển trách, cảnh cáo đảng viên trong chi bộ (kể cả cấp uỷ viên các cấp, đảng viên thuộc diện cấp uỷ cấp trên quản lý) vi phạm phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, sinh hoạt đảng, thực hiện nhiệm vụ đảng viên (trừ nhiệm vụ do cấp trên giao) Đảng uỷ cơ sở quyết định khiển trách, cảnh cáo đảng viên trong đảng bộ…”.

Căn cứ Điều lệ Đảng, các quy định của Trung ương và câu hỏi của đồng chí nêu, thì thẩm quyền ra quyết định kỷ luật (bằng hình thức khiển trách) đối với đảng viên vi phạm chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình (sinh con thứ 3), đảng uỷ cơ sở cũng có thẩm quyền ra quyết định kỷ luật. Tuy nhiên, trong trường hợp này nếu chi bộ bỏ phiếu biểu quyết kỷ luật đạt số phiếu theo khoản 1, Điều 38, Hướng dẫn số 01-HD/UBKTTW, ngày 21/11/2016 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện một số Điều trong Quy định số 30-QĐ/TW thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, thì chi bộ ra quyết định kỷ luật và báo cáo về uỷ ban kiểm tra cấp trên là phù hợp.

Xin trao đổi thông tin đến đồng chí Nguyễn Bùi Quyền để tham khảo, nghiên cứu. Xin cảm ơn đồng chí./. 

Ban Biên tập Trang thông tin