LIÊN KẾT WEBSITEThẩm quyền thi hành kỷ luật trong Đảng của ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp huyện và cấp cơ sở như thế nào?

Trả lời: Tại khoản 4, Điều 36, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, quy định: “Ủy ban kiểm tra từ cấp huyện, quận và tương đương trở lên quyết định các hình thức kỷ luật đảng viên, nhưng không phải là cấp ủy viên cùng cấp; quyết định khiển trách, cảnh cáo đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý và cấp ủy viên cấp dưới trực tiếp”. Tại điểm 4.1, khoản 4, Điều 36, Quy định số 30-QĐ/TW, quy định: “Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở không có thẩm quyền kỷ luật đảng viên nhưng có trách nhiệm xem xét, kết luận, đề xuất đảng ủy cơ sở và ủy ban kiểm tra cấp trên xem xét, quyết định”. Tại điểm 1.1, khoản 1, Điều 37, Quy định số 30-QĐ/TW, quy định: “…Ủy ban kiểm tra các cấp không có thẩm quyền kỷ luật tổ chức đảng nhưng có trách nhiệm xem xét, kết luận, đề xuất ý kiến với cấp ủy trong việc xử lý kỷ luật”. Căn cứ các quy định trên, trường hợp câu hỏi nêu, ủy ban kiểm tra các cấp có nhiệm vụ và thẩm quyền trong việc xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên và tổ chức đảng vi phạm, như sau: - Việc thi hành kỷ luật đảng viên: Ủy ban kiểm tra cấp huyện và tương đương có quyền quyết định các hình thức kỷ luật đảng viên trong Đảng bộ, nhưng không phải là cấp ủy viên cùng cấp; quyết định khiển trách, cảnh cáo đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý và cấp ủy viên cấp dưới trực tiếp. Ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ sở không có quyền thi hành kỷ luật đảng viên, nhưng có trách nhiệm thực hiện quy trình xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên, để cấp ủy cùng cấp và ủy ban kiểm tra cấp trên xem xét, quyết định theo thẩm quyền. - Việc thi hành kỷ luật tổ chức đảng: Ủy ban kiểm tra cấp huyện và cấp cơ sở không có thẩm quyền kỷ luật tổ chức đảng, nhưng có trách nhiệm thực hiện quy trình xem xét, đề nghị với cấp ủy có thẩm quyền trong việc xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng vi phạm. Theo quy định nêu trên, cấp ủy huyện và cơ sở, khi ban hành Quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra cùng cấp, cần lưu ý nội dung quy định về “nhiệm vụ và thẩm quyền thi hành kỷ luật trong Đảng” của ủy ban kiểm tra cho đúng quy định.