LIÊN KẾT WEBSITETôi là giáo viên đang hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP, ngày 04-7-2011 của Chính phủ; tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện A, tỉnh BL lần thứ V nhiệm kỳ 2020-2025, tôi được Huyện uỷ bầu vào Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ; vậy tôi có tiếp tục được hưởng thâm niên nghề không? Thủ tục như thế nào?

Ban Biên tập trả lời nội dung đồng chí hỏi như sau:

- Tại khoản 2, Điều 1, Quyết định số 275-QĐ/TW, ngày 04-12-2009 của Ban Bí thư Trung ương về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 128-QĐ/TW, ngày 14-12-2004 của Ban Bí thư Trung ương (khoá IX) về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, mặt trận và các đoàn thể, quy định: Cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra đảng trong các cơ quan uỷ ban kiểm tra từ Trung ương đến cấp huyện và tương đương được hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

- Căn cứ tiết 2.2.2, điểm 2.2, Mục 2, Hướng dẫn số 37-HD/BTCTW, ngày 25-01-2010 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra đảng các cấp: “Cán bộ, công chức thuộc các ngành, lĩnh vực đang được hưởng phụ cấp thâm niên nghề (theo quy định của Chính phủ) được luân chuyển, điều động sang uỷ ban kiểm tra đảng các cấp khi có đủ điều kiện bổ nhiệm ngạch kiểm tra đảng thì được tính thời gian hưởng phụ cấp thâm niên nghề đồng thời được cộng gộp các năm công tác trước đó (nếu có) để tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề”.

Trường hợp của đồng chí đang hưởng chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP của Chính phủ, nếu đồng chí đủ các điều kiện (theo Quy định số 388-QĐ/KTTW, ngày 19-6-2007 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương quy định về tiêu chuẩn, chức danh ngạch Kiểm tra Đảng) và được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển xếp vào một trong các ngạch kiểm tra viên của Đảng thì đồng chí sẽ được cộng gộp thời gian tương ứng với số thâm niên nghề nhà giáo đã hưởng vào để tính thời gian hưởng thâm niên nghề Kiểm tra Đảng.

Về thủ tục chuyển xếp vào một trong các ngạch kiểm tra viên của Đảng, đồng chí cần báo cáo Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ A, phối hợp với Ban Tổ chức cấp uỷ cùng cấp để được hướng dẫn chi tiết./.