LIÊN KẾT WEBSITEỦy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở A tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên B. Sau khi nhận được Thông báo kết luận kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở A, đảng viên B có đơn khiếu nại về các nội dung trong Kết luận kiểm tra gửi đến tổ chức đảng cấp trên. Xin hỏi, việc làm của đảng viên B đúng hay sai?

Trang Thông tin điện tử Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trả lời nội dung câu hỏi, như sau:

Tại Điểm 1.3, Khoản 1, Điều 30, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng (Quy định số 30 của Ban Chấp hành Trung ương), quy định tổ chức đảng và đảng viên chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng: “…Được bảo lưu ý kiến và đề nghị với tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét lại nhận xét, đánh giá, kết luận, quyết định đối với mình…”.

- Tại Tiết 5.2.1, Điểm 5.2, Khoản 5, Điều 32, Quy định số 30-QĐ/TW, quy định: “Đảng viên bị kỷ luật không đồng ý với quyết định kỷ luật hoặc quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật được khiếu nại lên các tổ chức đảng có thẩm quyền giải quyết cấp trên…”.

- Tại Tiết 5.2.2, Điểm 5.2, Khoản 5, Điều 32, Quy định số 30-QĐ/TW, quy định về phạm vi giải quyết khiếu nại: …“Không giải quyết những trường hợp khiếu nại… khi chưa nhận được quyết định kỷ luật bằng văn bản của tổ chức đảng có thẩm quyền…”.

Căn cứ các quy định trên, tổ chức đảng có thẩm quyền chỉ giải quyết đối với khiếu nại kỷ luật đảng khi tổ chức đảng có thẩm quyền đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật hoặc quyết định khiếu nại kỷ luật.

Trường hợp câu hỏi nêu, đảng viên B sau khi nhận được Thông báo kết luận kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở A, nếu không thống nhất với nội dung kết luận kiểm tra thì đề nghị với Đảng ủy cơ sở A xem xét lại nội dung kết luận kiểm tra đối với đảng viên B.