LIÊN KẾT WEBSITEĐảng viên A là Huyện ủy viên, Trưởng phòng thuộc UBND huyện X được luân chuyển về cơ sở giữ chức Bí thư Đảng ủy xã N (đảng viên A sinh hoạt tại chi bộ Y thuộc Đảng bộ xã N), bị tố cáo trong thời gian giữ chức Trưởng phòng của huyện X đã ban hành văn bản trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại đến quyền lợi chính đáng của người dân. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền và kết luận có vi phạm đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật theo quy định của Đảng. Vậy việc kiểm điểm, xem xét, xử lý kỷ luật đối với đảng viên A được thực hiện như thế nào?

Trả lời: Điểm 1.1, khoản 1, Điều 35, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, quy định: “Đảng viên sau khi chuyển sinh hoạt đảng sang tổ chức đảng mới, nếu phát hiện hoặc bị tố cáo có vi phạm kỷ luật ở nơi sinh hoạt đảng trước đây mà chưa được xem xét, xử lý thì do tổ chức đảng cấp trên của các đảng bộ nơi quản lý đảng viên trước đây và hiện nay xem xét, xử lý. Việc kiểm tra, xem xét, xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm được tiến hành ở các tổ chức đảng hiện đang quản lý đảng viên đó”. Khoản 1, Điều 35, Hướng dẫn số 01-HD/UBKTTW, ngày 21-11-2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 30-QĐ/TW, như sau: “Việc kiểm tra, xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm được tiến hành ở các tổ chức đảng đang quản lý đảng viên; việc tiến hành kiểm điểm đảng viên ở tổ chức đảng nào do tổ chức đảng tiến hành kiểm tra quyết định”. Điểm 1.2, khoản 1, Điều 39, Quy định số 30-QĐ/TW, quy định: “Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau thì cấp ủy và ủy ban kiểm tra có thẩm quyền trực tiếp, xem xét, quyết định kỷ luật, không cần yêu cầu đảng viên đó phải kiểm điểm trước chi bộ: vi phạm nhiệm vụ cấp trên giao….vi phạm trước khi chuyển đến sinh hoạt ở chi bộ”. Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên, trường hợp câu hỏi nêu, thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật đối với đảng viên A thuộc Ban Chấp hành Đảng bộ huyện X và phải thực hiện đúng theo quy trình, quy định của Đảng, như: Kiểm điểm tại Ban Chấp hành Đảng bộ xã N; kiểm điểm tại Ủy ban kiểm tra Huyện ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ huyện X; nhưng không phải tiến hành kiểm điểm tại chi bộ Y thuộc Đảng bộ xã N (nơi đảng viên A đang sinh hoạt).