LIÊN KẾT WEBSITEThẩm quyền kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trong Đảng, gồm những chủ thể nào. Có 2 ý kiến: - Ý kiến thứ nhất: Chỉ có ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp mới có thẩm quyền kiểm tra. - Ý kiến thứ hai: Cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ đều có thẩm quyền kiểm tra. Vậy ý kiến nào đúng?

TRẢ LỜI:

Tại Tiết 1.1.1, điểm 1.1, khoản 1, Điều 30, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, quy định về chủ thể kiểm tra và giám sát: “Chi bộ, đảng ủy bộ phận, ban thường vụ đảng ủy cơ sở, đảng ủy cơ sở; cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy từ cấp trên cơ sở trở lên; ủy ban kiểm tra các cấp…” và Tiết 2.2.2, điểm 2.2, khoản 2, Điều 30, Quy định số 30-QĐ/TW quy định về tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra (trong đó có đảng ủy bộ phận và cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp): “…tiến hành các nhiệm vụ kiểm tra khi thật sự cần thiết”.

Tại Tiết 2.2.2, điểm 2.2, khoản 2, Điều 30, Hướng dẫn số 01-HD/UBKTTW, ngày 21-11-2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 30-QĐ/TW thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, nêu:

“Tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm ở các lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, quan trọng hoặc liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành thì ban thường vụ cấp ủy hoặc cấp ủy quản lý đảng viên, tổ chức đảng đó quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Chi bộ có thẩm quyền kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm về thực hiện nhiệm vụ chi bộ giao, nhiệm vụ đảng viên (trừ nhiệm vụ cấp trên giao) và dấu hiệu vi phạm về đạo đức, lối sống”.

Tại Điều 32, Quy định số 30-QĐ/TW quy định ủy ban kiểm tra các cấp có các nhiệm vụ (trong đó có kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm): “Khoản 1- Kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên và trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên; Khoản 2 - Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, của Đảng, các nguyên tắc tổ chức của Đảng…”.

Căn cứ quy định, hướng dẫn nêu trên thì đảng ủy bộ phận, ban thường vụ đảng ủy cơ sở, đảng ủy cơ sở; cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy từ cấp trên cơ sở trở lên có thẩm quyền kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức đảng cấp dưới. Nhưng khi thật sự cần thiết, thì mới tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức đảng cấp dưới theo quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Riêng chi bộ, chỉ có thẩm quyền kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên trong chi bộ về những nội dung nêu trong Hướng dẫn số 01-HD/UBKTTW.

Ủy ban kiểm tra các cấp có thẩm quyền kiểm tra đối với đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trước hết là cấp ủy viên cùng cấp, đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý; khi cần thiết thì kiểm tra đảng viên do tổ chức đảng cấp dưới quản lý. Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới (kể cả cách một hay nhiều cấp, như: Chi ủy, chi bộ, đảng ủy bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở), nhưng trước hết là cấp dưới trực tiếp; khi kiểm tra tổ chức đảng có thể kết hợp kiểm tra đảng viên của tổ chức đảng đó.

Như vậy, ý kiến thứ hai là đúng.