LIÊN KẾT WEBSITEViệc biểu quyết quyết định kỷ luật hay biểu quyết đề nghị kỷ luật trong Đảng được thực hiện như thế nào? Trong trường hợp nào thì được cộng dồn phiếu biểu quyết?

TRẢ LỜI:

Tại điểm 1.2, khoản 1, Điều 38, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, quy định:

“- Việc biểu quyết đề nghị kỷ luật hoặc biểu quyết quyết định kỷ luật phải bằng phiếu kín. Sau khi xem xét, kết luận tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì tổ chức đảng phải bỏ phiếu biểu quyết quyết định hoặc biểu quyết đề nghị hình thức kỷ luật cụ thể bằng phiếu kín.

- Trường hợp kết quả biểu quyết quyết định các hình thức kỷ luật cụ thể mà không có hình thức kỷ luật nào đủ đa số phiếu theo quy định, thì cộng dồn số phiếu từ hình thức kỷ luật cao nhất xuống đến hình thức kỷ luật liền kề thấp hơn, đến hình thức kỷ luật nào mà kết quả có đủ đa số phiếu theo quy định thì lấy hình thức kỷ luật đó để quyết định”.

          Tại khoản 1, Điều 38, Hướng dẫn số 01-HD/UBKTTW, ngày 21-11-2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 30-QĐ/TW thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, nêu:

“- Việc biểu quyết quyết định kỷ luật hay biểu quyết đề nghị kỷ luật chỉ thực hiện một lần trong cùng một phiếu (có mẫu kèm theo).

- Việc cộng dồn phiếu chỉ thực hiện đối với việc biểu quyết quyết định hình thức kỷ luật và biểu quyết giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng (khi phiếu phân tán, không có hình thức kỷ luật cụ thể nào có đủ đa số phiếu theo quy định); trường hợp đã cộng dồn phiếu nhưng không có hình thức kỷ luật nào đủ đa số phiếu theo quy định thì tổ chức đảng báo cáo tổ chức đảng có thẩm quyền cấp trên xem xét; không cộng dồn phiếu đối với việc biểu quyết đề nghị hình thức kỷ luật”.

Căn cứ quy định, hướng dẫn nêu trên, trường hợp tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì tổ chức đảng phải bỏ phiếu biểu quyết quyết định hoặc biểu quyết đề nghị hình thức kỷ luật cụ thể bằng phiếu kín (theo mẫu của UBKT Trung ương ban hành) và thực hiện việc biểu quyết trong một lần cùng một phiếu duy nhất.

Việc cộng dồn phiếu biểu quyết, chỉ áp dung đối với việc biểu quyết quyết định hình thức kỷ luật (hoặc biểu quyết giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng), không áp dụng cho việc biểu quyết đề nghị hình thức kỷ luật, vì trường hợp đề nghị là thuộc thẩm quyền của cấp trên xem xét, quyết định.

Trường hợp bỏ phiếu biểu quyết quyết định hình thức kỷ luật nhưng không có hình thức kỷ luật nào đủ đa số phiếu, thì thực hiện cộng dồn phiếu của hình thức kỷ luật cao nhất xuống đến hình thức kỷ luật liền kề thấp hơn “Ví dụ: Số phiếu biểu quyết khai trừ, cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ), khiển trách đối với đảng viên không có hình thức nào đủ đa số phiếu theo quy định, thì lấy số phiếu biểu quyết hình thức kỷ luật khai trừ cộng với phiếu biểu quyết hình thức kỷ luật cảnh cáo hoặc cách chức mà đủ đa số phiếu, thì áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo hoặc cách chức, không cộng dồn số phiếu biểu quyết hình thức kỷ luật khiển trách vào”; đối với tổ chức đảng, thực hiện tương tự như đảng viên. Nếu việc cộng dồn phiếu biểu quyết mà không đủ đa số phiếu theo quy định, thì tổ chức đảng báo cáo cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định theo thẩm quyền.