Tham gia công tác trong Ngành Kiểm tra từ năm 1985 đến nay, được giữ nhiều chức vụ khác nhau: Năm 1989 được Huyện ủy tín nhiệm bầu vào Ủy viên UBKT Huyện ủy, năm 1998 được bầu vào cấp ủy huyện, giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm UBKT và đến tháng 01 năm 2004 là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy. Hơn 32 năm công tác trong Ngành Kiểm tra Đảng và ba nhiệm kỳ liên tiếp giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Nhì Ba đã có nhiều đóng góp quan trọng cho công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng bộ huyện; đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, thẳng thắn, không ngại va chạm, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động UBKT Huyện ủy đồng chí luôn thực hiện theo quy chế làm việc, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; những vấn đề thuộc thẩm quyền đều được đưa ra tập thể bàn, thảo luận và quyết định theo đa số, ý kiến của thành viên UBKT được tôn trọng, bảo lưu theo quy định; vì thế tập thể UBKT Huyện ủy nội bộ luôn đoàn kết, thống nhất, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Nhì Ba cho biết: Năm 2004, Đảng bộ huyện Phú Tân mới được thành lập và bản thân được bầu vào Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; được bầu giữ chức vụ lãnh đạo, tôi rất vui mừng nhưng đầy lo lắng, bởi: Thứ nhất, Đảng bộ huyện mới được thành lập nên bộ máy UBKT các cấp trên địa bàn cần phải kiện toàn, củng cố. Thứ hai, với vai trò của người đứng đầu sẽ chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và UBKT cấp trên về toàn bộ hoạt động của UBKT Huyện ủy. Thứ ba, chủ trì các hội nghị, họp UBKT Huyện ủy và của Thường trực UBKT Huyện ủy; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ do Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy giao. Song, với sự ủng hộ, tín nhiệm của Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy, tập thể UBKT Huyện ủy cùng với sự trưởng thành từ Ngành Kiểm tra, đồng chí luôn nỗ lực, phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, bộ máy UBKT các cấp trên địa bàn huyện đã được kiện toàn, đảm bảo số lượng và chất lượng: Tổng số có 74 đồng chí làm công tác kiểm tra (cấp huyện 07 đồng chí, cấp cơ sở 37 đồng chí); về trình độ chuyên môn: 47 đại học, trung cấp 27 đồng chí; về lý luận chính trị: cao cấp 16 đồng chí, trung cấp 51 đồng chí, sơ cấp 06 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Nhì Ba đang làm việc

Đồng chí Nguyễn Nhì Ba chia sẻ thêm: Thời gian dài công tác trong Ngành Kiểm tra, những việc khó khăn, vất vả nào cũng đã từng trải qua; nhưng đã làm cán bộ kiểm tra thì phải rèn luyện ý thức, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, có tác phong làm việc khoa học, phải vững vàng, tinh thông nghiệp vụ; phải có tinh thần làm việc cẩn trọng, công tâm, khách quan; kết luận xử lý vụ việc cần phải chính xác, kịp thời, thấu tình, đạt lý; bên cạnh đó thì mỗi người cũng cần phải đề ra những sáng kiến, giải pháp riêng mình để vận dụng giúp nâng cao chất lượng công tác. Đối với cá nhân đồng chí Nguyễn Nhì Ba, qua mỗi năm công tác đều có đề ra những sáng kiến, kinh nghiêm, giải pháp trong từng lĩnh vực phụ trách, như: “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát”; “Nâng cao chất lượng công tác phát hiện, xác định tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với UBKT huyện ủy và UBKT Đảng ủy cơ sở”; “Đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của đảng trong địa bàn huyện”; “Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng trong địa bàn huyện” và còn rất nhiều sáng kiến mà đồng chí muốn chia sẻ. Với những sáng kiến, kinh nghiệm của mình, đồng chí đã vận dụng vào thực tiễn hoạt động, giúp UBKT Huyện ủy thực hiện hoàn thành tốt chỉ tiêu chương trình công tác kiểm tra, giám sát đã đề ra: Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến tháng 9 năm 2018, UBKT Huyện ủy đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành kiểm tra 14 tổ chức đảng và 20 đảng viên, giám sát chuyên đề đối với 03 tổ chức đảng và 03 đảng viên; bên cạnh việc tham mưu và thực hiện tốt nhiệm vụ cấp ủy giao, đồng chí đã lãnh đạo UBKT Huyện ủy thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng: giám sát 10 tổ chức và 07 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 11 tổ chức đảng; giải quyết tố cáo đối với 01 tổ chức đảng và 04 đảng viên; kiểm tra tài chính đảng đối với 49 tổ chức đảng; qua công tác kiểm tra, giám sát, đã kịp thời chỉ ra các hạn chế, khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên trong quá thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, kịp thời xử lý nghiêm minh đối với đảng viên có vi phạm; Ban Thường vụ Huyện ủy và UBKT Huyện ủy đã thi hành kỷ luật 33 đảng viên bằng các hình thức khiển trách 01, cảnh cáo 03, cách chức 05, khai trừ 24.

Ngoài ra, với vai trò là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 sớm đi vào cuộc sống, đồng chí đã xây dựng và thực hiện tốt sáng kiến, kinh nghiệm của bản thân “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ”. Thông qua sáng kiến này, đồng chí đã xác định được nhiều giải pháp quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát giúp nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của đôi ngũ cán bộ đảng viên; cũng như đề xuất, kiến nghị với Ban Thường vụ Huyện ủy một số giải pháp nhằm đổi mới nội dung, hình thức phương pháp sinh hoạt để nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; giữ vững các nguyên tắc của Đảng như nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình; giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ huyện Phú Tân hiện có 54 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy với 3.123 đảng viên; được tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy phân công phụ trách Đảng bộ xã Nguyễn Việt Khái, với quyết tâm chính trị cao đồng chí Nguyễn Nhì Ba luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên xuống cơ sở nắm tình hình, lắng ghe tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; từ đó nghiên cứu, chọn lọc những việc cần làm ngay, những việc phải trao đổi, xin ý kiến của cấp ủy, các ngành có liên quan để kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết những vướng mắc, tồn tại của địa phương. Qua thời gian phụ trách, kinh tế  xã Nguyễn Việt Khái tiếp tục phát triển đúng hướng, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường đầu tư phát triển; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; quốc phòng - an ninh được đảm bảo, hệ thống chính trị được củng cố kiện toàn; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới, Đảng bộ xã trong sạch vững mạnh nhiều năm liền.

Với những sáng kiến, kinh nghiệm và vai trò lãnh chỉ đạo, điều hành của đồng chí Nguyễn Nhì Ba đã giúp tập thể UBKT Huyện ủy Phú Tân nhiều năm liền thực hiện đạt, vượt chỉ tiêu chương trình công tác kiểm tra, giám sát đề ra, được Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện tặng nhiều bằng khen, giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và cá nhân đồng chí Nguyễn Nhì Ba cũng được Đảng, Nhà nước và địa phương ghi nhận: đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở nhiều năm liền, được UBND tỉnh tặng 03 bằng khen, Thủ tướng Chính phủ tặng 01 bằng khen; là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền được Tỉnh ủy tặng nhiều Bằng khen, cùng nhiều danh hiệu, phần thưởng khác được các cấp, các ngành khen thưởng.

Hiện nay, dù đang bước sang tuổi 57, nhưng đồng chí luôn tích cực nghiên cứu tìm ra nhiều sáng kiến, kinh nghiệm và tự hứa với lòng sẽ tiếp tục cống hiến, đóng góp công sức cho Ngành Kiểm tra, tăng cường hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm trong quá trình công tác cho đồng nghiệp, cán bộ trẻ, nhằm động viên, giúp đỡ đội ngũ cán bộ kế cận trau dồi thêm năng lực và bản lĩnh nghề nghiệp cao để thực hiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

KH