Đồng chí Nguyễn Hữu Phước nhận Bằng khen của UBKT Trung ương tại buổi Họp mặt Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của Ngành Kiểm tra do UBKT Tỉnh ủy tổ chức (vị trí đầu tiên, từ trái sang)

Năm 1989, đồng chí Nguyễn Hữu Phước được nhận vào công tác tại Cơ quan UBKT Huyện ủy U Minh, sau 05 năm phấn đấu trong công tác, đồng chí được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam và lần lượt được UBKT Huyện ủy cử tham gia các lớp Trung cấp, Cao cấp lý luận chính trị; đến năm 2005 đồng chí được tập thể Huyện ủy tín nhiệm bầu chức danh Ủy viên UBKT Huyện ủy, Phó Chủ nhiệm UBKT và được tập thể Chi bộ tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ; tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện U Minh nhiệm kỳ 2010-2015, đồng chí được bầu vào cấp ủy huyện và giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Huyện ủy; đến tháng 9-2014, đồng chí được Ban Thường vụ Huyện ủy điều động về làm Bí thư Đảng ủy xã Khánh An và đến Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí được bầu vào Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy.

Hơn 31 năm công tác tại UBKT Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Hữu Phước đã đảm nhận nhiều vị trí trong công tác; ở lĩnh vực nào đồng chí cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt là từ năm 2015 đến nay đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chính vì vậy đồng chí luôn được tập thể Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và UBKT Huyện ủy tin tưởng khi giao việc. Từ khi được bầu làm Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, đồng chí đã có nhiều cố gắng và đóng góp quan trọng cho công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng bộ huyện: Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện được tăng cường, chất lượng, hiệu quả từng cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên, số cuộc kiểm tra, giám sát năm sau từ bằng đến cao hơn năm trước, đã tác động làm thay đổi nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên thông qua việc nâng cao ý thức trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao và mạnh dạn đấu tranh ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, góp phần củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo, điều hành của Đảng bộ. Ở đồng chí còn thể hiện sự thận trọng, quyết đoán, dám chịu trách nhiệm; khả năng tập hợp, đoàn kết nội bộ; phát huy được trí tuệ tập thể; trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động UBKT Huyện ủy đồng chí luôn thể hiện được bản lĩnh, trách nhiệm của người đứng đầu; mạnh dạn phân công giao việc cho cán bộ UBKT, sâu sát, đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt trong mọi hoạt động, chính vì thế tập thể UBKT Huyện ủy nội bộ luôn đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, UBKT các cấp trên địa bàn huyện đã tham mưu giúp cấp ủy tiến hành kiểm tra chấp hành đối với 87 tổ chức đảng và 84 đảng viên; giám sát đối với 31 tổ chức đảng và 72 đảng viên. UBKT các cấp tiến hành kiểm tra 01 tổ chức đảng, 09 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giám sát 34 tổ chức đảng, 38 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 67 tổ chức đảng; kiểm tra tài chính đảng, thu nộp, quản lý đảng phí 99 tổ chức đảng; giải quyết tố cáo đối với 15 đảng viên. Từ việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, UBKT các cấp trên địa bàn đã kịp thời chỉ ra các hạn chế, khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; đồng thời xử lý hoặc đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với đảng viên có vi phạm: Cấp ủy các cấp và UBKT Huyện ủy đã thi hành kỷ luật 33 đảng viên (04 cấp ủy viên) bằng các hình thức khiển trách 15, cảnh cáo 15, cách chức 01, khai trừ 02.

Đồng chí Nguyễn Hữu Phước chia sẻ: “Để thực hiện đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng thì ngay từ đầu năm, tập thể UBKT, nhất là Thường trực UBKT Huyện ủy đã bám sát chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa, căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ của năm trước, cũng như thông qua công tác nắm thông tin, đề ra chỉ tiêu thực hiện sát, phù hợp và sắp xếp thời gian thực hiện đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, không bị thụ động. Bên cạnh đó, công tác cán bộ là khâu then chốt, phải thường xuyên củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng bộ máy, đội ngũ cán bộ UBKT đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; từ sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, UBKT huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chuẩn y 03 ủy viên, phó chủ nhiệm, chủ nhiệm UBKT cấp cơ sở; cử hàng chục lượt cán bộ tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát do UBKT Tỉnh ủy tổ chức; và các ngày 29,30,31 tháng 10 năm 2018, UBKT Huyện ủy tổ chức 01 lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra cho 220 đồng chí là cấp ủy chi bộ trực thuộc Huyện ủy, thành viên UBKT đảng ủy cơ sở và bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở”.

Được tập thể UBKT Huyện ủy tin tưởng giao phụ trách những lĩnh vực quan trọng, như: tham mưu giúp cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao; công tác giám sát... Khi trao đổi về kinh nghiệm trong công tác, đồng chí Nguyễn Hữu Phước chia sẻ: “Đối với nhiệm vụ tham mưu giúp cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao, đây là nhiệm vụ rất rộng và khó; đó là phải kịp thời tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện tốt mọi chủ trương, nghị quyết, quy định, quyết định, kết luận của Trung ương, của Tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ huyện; chủ động bám sát Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện cùng với chương trình công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên tham mưu giúp cấp ủy xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và cụ thể hóa thực hiện hằng năm đúng quy định; hay việc chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng dự thảo các báo cáo chuyên đề sơ tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đạt chất lượng, kịp thời…”.

“Về công tác giám sát trên địa bàn huyện thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực, cấp ủy, UBKT các cấp trên địa bàn huyện bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng để tiến hành giám sát theo hướng đổi mới, mở rộng, nâng cao chất lượng, tạo chuyển biến, tác dụng giáo dục, uốn nắn, phòng ngừa, ngăn chặn tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Để công tác giám sát đạt kết quả tốt, chất lượng thì cần chú ý đến 03 yếu tố: Thứ nhất, cấp ủy, UBKT các cấp cần khai thác tốt thông tin từ sự góp ý, phản ánh của nhân dân, thông qua các cơ quan đại diện cho nhân dân (Hội đồng nhân dân các cấp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc…), do đó phải thường xuyên lắng nghe, tiếp xúc, tạo mọi điều kiện để quần chúng tham gia xây dựng Đảng; thứ hai, giám sát phải mở rộng, chủ động nắm và dự báo tình hình, lựa chọn nội dung, đối tượng để xây dựng kế hoạch giám sát phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị, tập trung giám sát ở những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm (đất đai, tài chính, đầu tư xây dựng, kê khai tài sản, thu nhập…); thứ ba, cán bộ làm công tác kiểm tra phải tự rèn luyện bản thân về mọi mặt, phải có uy tín, có bản lĩnh và phải có trình độ nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” – đồng chí Nguyễn Hữu Phước chia sẻ.

Với vai trò là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí tích cực đóng góp cùng tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; qua triển khai thực hiện đã mang lại hiệu quả thiết thực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm của huyện được giữ vững ở mức cao, cơ cấu kinh tế phát triển theo hướng tích cực; tỷ trọng nông – ngư – lâm nghiệp giảm dân; công nghiệp – xây dựng tăng lên; các chính sách an sinh xã hội được tổ chức thực hiện tốt, đời sống văn hóa tinh thần được nâng lên; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ngày càng tiến bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ.

Ngoài ra, được Ban Thường vụ Huyện ủy phân công phụ trách Đảng bộ xã Nguyễn Phích, đồng chí Nguyễn Hữu Phước luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở, chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết kịp thời những khó khăn, tồn tại của địa phương. Qua thời gian phụ trách, tình hình kinh tế - xã hội của xã Nguyễn Phích tiếp tục phát triển, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường đầu tư; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; quốc phòng - an ninh được đảm bảo, hệ thống chính trị được củng cố kiện toàn; đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, đảm bảo chất lượng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, Đảng bộ xã trong sạch vững mạnh nhiều năm liền.

Bằng sự nỗ lực, quyết tâm trong chỉ đạo, điều hành bộ máy UBKT các cấp trong huyện nói chung, UBKT Huyện ủy nói riêng, đồng chí Nguyễn Hữu Phước được tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền và đã được khen thưởng nhiều danh hiệu, như: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 04 Bằng khen, 03 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và được UBKT Trung ương tặng Kỷ niệm Chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” và Bằng khen đã có thời gian công tác trong Ngành Kiểm tra Đảng từ 25 năm trở lên. Và đây sẽ là động lực rất lớn để đồng chí Nguyễn Hữu Phước tiếp tục quyết tâm hơn nữa trong chỉ đạo, hướng dẫn UBKT các cấp trên địa bàn huyện thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong thời gian tới./.

                                                                                                                            Khánh Hưng