Trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, Đảng ủy Dân chính đảng xác định công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, từ đó bám sát vào các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, chủ động, vận dụng sáng tạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thực hiện có hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Hồ Minh Chiến phát biểu chỉ đạo

Đảng bộ thực hiện khá tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng cơ sở được nâng lên. Việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, phát huy dân chủ ở cơ sở được chú trọng. Đến nay thực hiện cơ bản hoàn thành 6/8 chỉ tiêu quan trọng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Dân chính đảng Khóa IX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Công tác kiểm tra, giám sát có những chuyển biến tích cực, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên; việc xem xét, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Uỷ ban kiểm tra các cấp thực hiện khá toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Đảng uỷ Dân chính đảng tiến hành kiểm tra, giám sát 57 tổ chức đảng và 48 đảng viên.

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ vẫn còn mặt hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục: Công tác triển khai, quán triệt nghị quyết của Đảng và việc cụ thể hóa thực hiện có nơi còn chậm; có tổ chức cơ sở đảng xây dựng và thực hiện quy chế làm việc sai thẩm quyền; một số ít cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa thật sự gương mẫu, thiếu tinh thần trách nhiệm, năng lực thực tiễn còn hạn chế; từng lúc nắm bắt diễn biến tư tưởng của đảng viên chưa kịp thời, để đảng viên vi phạm bị kỷ luật. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hồ Minh Chiến đánh giá cao vai trò lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng uỷ và ghi nhận những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng đảng, lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; đồng chí đề nghị trong thời gian đến hết nhiệm kỳ Đại hội, Đảng uỷ cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Thứ nhất, có kế hoạch khắc phục những hạn chế, tồn tại chỉ ra tại Hội nghị này. Thứ hai, rà soát lại những chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ từ đó tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện hoàn thành. Thứ ba, tập trung lãnh chỉ đạo chặt chẽ công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhất là công tác nhân sự, công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết kịp thời các đơn thư của công dân. Thứ tư, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Thứ năm, tập trung đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Khánh Hưng