Năm 2018, việc thực hiện Quy chế dân chủ (gọi tắt là QCDC) cơ sở được UBKT Tỉnh ủy, Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Cơ quan UBKT Tỉnh ủy quan tâm, chú trọng, luôn thực hiện nghiêm túc và phát huy được dân chủ trong hoạt động của Cơ quan:

Ngay từ đầu năm, Thủ trưởng Cơ quan phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan tổng kết việc thực hiện QCDC, đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện trong năm và cụ thể hóa thực hiện thông qua chương trình công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng, hằng quý, tháng; Thủ trưởng Cơ quan phối hợp với Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Cơ quan lồng ghép tuyên truyền, phổ biến QCDC và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, nhân viên tiếp thu nghiêm túc Quy chế về thực hiện dân chủ trong hoạt động của Cơ quan gắn với việc tiếp tục triển khai, quán triệt, thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07-01-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng; Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03-10-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Thủ trưởng Cơ quan luôn tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức được biết, được tham gia ý kiến, có trách nhiệm thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Cơ quan; triển khai thực hiện QCDC Cơ quan gắn với việc thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Cơ quan. Trong các cuộc họp giao ban hằng tuần, tháng, quý, Thủ trưởng Cơ quan đánh giá những mặt làm được, chưa được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tập thể thảo luận, góp ý; Thủ trưởng Cơ quan tiếp thu ý kiến đóng góp, giải đáp những thắc mắc, đề nghị của cán bộ, công chức; bàn biện pháp chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chương trình đề ra. Kết quả đến cuối tháng 8 năm 2018, UBKT Tỉnh ủy đã thực hiện hoàn thành chỉ tiêu đề ra trong Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, vượt thời gian so với dự kiến: UBKT Tỉnh ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018; giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra chấp hành đối với 10 tổ chức và 04 đảng viên, giám sát chuyên đề đối với 05 tổ chức và 05 đảng viên, thi hành kỷ luật 01 đảng viên vi phạm, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 01 trường hợp; UBKT Tỉnh ủy kiểm tra 04 tổ chức đảng và 09 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 06 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật; giám sát chuyên đề 08 tổ chức đảng và 13 đảng viên; giải quyết tố cáo đối với 01 tổ chức đảng và 01 đảng viên; kiểm tra tài chính 06 tổ chức đảng và thi hành kỷ luật 01 đảng viên, đảm bảo theo quy trình, quy định.

Cơ quan UBKT Tỉnh ủy tổ chức họp báo đầu tuần (ngày 12-11)

Các hoạt động của Cơ quan không thuộc chế độ mật đều được Thủ trưởng Cơ quan chỉ đạo thực hiện công khai đúng theo quy định, như công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giải quyết chế độ, nâng bậc lương, khen thưởng cán bộ, công chức. Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý đúng theo trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09-6-2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. UBKT Tỉnh ủy ban hành Quy định số 02-QĐ/UBKTTU, ngày 14-3-2017 về tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân; qua đó giúp cán bộ, công chức thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tiếp công dân đúng theo quy định, nhất là trong giao tiếp, ứng xử, làm việc đảm bảo nguyên tắc, có phương pháp, giải quyết vấn đề khách quan, trung thực, chính xác, không xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với công dân, tổ chức đến làm việc.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 01-KH/UBKTTU, ngày 04-4-2016 của UBKT Tỉnh ủy về triển khai, thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng trở lên. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm giờ làm việc theo quy định và nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công việc.

Công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC Cơ quan được thực hiện nghiêm túc; Thủ trưởng Cơ quan luôn tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, nhân viên thực hiện quyền giám sát, kiểm tra theo quy định tại Quy chế số 01-QC/UBKTTU, ngày 04-3-2016 của UBKT Tỉnh ủy về thực hiện dân chủ trong hoạt động của Cơ quan; đồng thời thông qua Ban Thanh tra nhân dân Cơ quan giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở Cơ quan...; định kỳ 6 tháng, năm, Cơ quan UBKT Tỉnh ủy tự kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện QCDC cơ sở theo quy định.

Từ việc thực hiện nghiêm túc QCDC ở Cơ quan đã giúp nội bộ Cơ quan luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy tốt quyền dân chủ, có trách nhiệm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo, tính tiền phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Điều này được khẳng định, khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành Quyết định số 907-QĐ/UBKTTW, ngày 25-9-2018  về việc tặng Cờ thi đua cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2018).

Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, Thủ trưởng Cơ quan UBKT Tỉnh ủy đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2019: Một là, tăng cường sự lãnh đạo và phát huy mạnh mẽ vai trò của UBKT Tỉnh ủy, Đảng ủy, chi bộ, trách nhiệm của Thủ trưởng Cơ quan trong chỉ đạo thực hiện QCDC; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài; sơ tổng kết việc thực hiện QCDC gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Hai là, tiếp tục triển khai, tuyên tuyền những chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản có liên quan đến tổ chức thực hiện QCDC, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào thi đua yêu nước và chung sức xây dựng nông thôn mới. Ba là, thực hiện tốt dân chủ trong hoạt động của Cơ quan; định kỳ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức đúng theo quy định; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính; công khai, minh bạch các hoạt động của Cơ quan, trong sử dụng, quản lý kinh phí, mua sắm tài sản và kê khai tài sản, thu nhập của cá nhân đúng theo quy định; mở rộng dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật. Bốn là, công tác xét thi đua, khen thưởng cho cán bộ, công chức và tập thể phòng nghiệp vụ, Văn phòng phải được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đảm bảo đúng thực chất. Năm là, Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với Thủ trưởng Cơ quan triển khai thực hiện tốt QCDC ở Cơ quan, kịp thời nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức để có biện pháp giải quyết, giúp đở kịp thời. Ban Thanh tra nhân dân tăng cường giám sát việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của Cơ quan, nhất là vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền lợi ích chính đáng của cán bộ, công chức. Sáu là, cán bộ, công chức phải gương mẫu, thực hiện QCDC Cơ quan đạt kết quả thiết thực; mạnh dạn tham gia đóng góp ý kiến xây dựng nội bộ Cơ quan đoàn kết thống nhất, vững mạnh, toàn diện hơn; thực hiện nghiêm túc những việc cán bộ, công chức không được làm; trong tự phê bình và phê bình phải được thực hiện chặt chẽ, đúng thực chất.

                                                                                                                          Khánh Hưng