Tiếp thu Chỉ thị số 02-CT/TU, ngày 31-12-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cải cách hành chính, Thủ trưởng Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ phối hợp Đảng uỷ Cơ quan, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác cải cách hành chính, nhất là Nghị quyết số 17-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính của Trung ương và địa phương; Kết luận số 82-KL/TW, ngày 16-8-2010 của Bộ Chính trị về cải cách hành chính trong Đảng đến cán bộ, công chức, nhân viên biết, thực hiện nghiêm túc trong hoạt động của Cơ quan.

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch số 01-KH/UBKTTU về việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời chọn “Cải cách hành chính” là nội dung đột phá để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; theo đó, xác định nhiệm vụ trọng tâm thực hiện đến hết nhiệm kỳ 2015-2020 là cải cách lề lối, tác phong làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào công tác của Ngành; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng trở lên.

Từ nhận thức đúng đắn về chủ trương cải cách hành chính trong Đảng, thời gian qua Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn Cơ quan và đạt được một số kết quả nhất định:

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ và dân chủ cơ sở Cơ quan; chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản, quy chế, quyết định, quy định, quy trình liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo, xem xét thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng; xây dựng, ban hành hệ thống biểu mẫu văn bản nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng phù hợp, đúng quy định.

Trong chỉ đạo, điều hành hoạt động, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ luôn bám sát chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác cải cách hành chính gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thường xuyên tự đổi mới phương pháp lãnh đạo phù hợp, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức trong thực hiện nhiệm vụ, từng bước gắn với vị trí việc làm. Ban hành quy định về chế độ làm việc của Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, chế độ công tác đối với cán bộ Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ được phân công phụ trách địa bàn, đơn vị; Quy định về tổ chức và hoạt động các đoàn kiểm tra, giám sát của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ… những quy định này xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ của từng cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan, từng lĩnh vực được phân công, phụ trách, qua đó giúp cán bộ, công chức, nhân viên thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, như: Đề cao vai trò và nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng và ban hành các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo cả về nội dung và hình thức, theo hướng ngắn gọn, đầy đủ, phù hợp, tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn; từng thành viên đoàn kiểm tra, giám sát của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ luôn đề cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, chủ động, sáng tạo, khoa học, bám sát quy trình kiểm tra, giám sát; trong thẩm tra, xác minh xây dựng kế hoạch, nội dung làm việc cụ thể, đảm bảo theo yêu cầu, không gây phiền hà đến tổ chức, cá nhân; báo cáo kết quả của các đoàn kiểm tra, giám sát đạt chất lượng hơn, thực hiện rút ngắn thời gian kiểm tra, giám sát so với quy định. Cán bộ, công chức khi tiếp đảng viên, công dân đến làm việc luôn thể hiện thái độ hòa nhã và ý thức trách nhiệm cao, lắng nghe, trao đổi, giải thích, hướng dẫn rõ ràng; tham mưu Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ xử lý dứt điểm, không để tồn đọng, kéo dài những đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị khiếu nại đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền giải quyết, không gây phiền hà, khó khăn cho đảng viên, công dân, được sự đồng tình, tín nhiệm trong Đảng bộ và Nhân dân.

UBKT Tỉnh uỷ cắt giảm cuộc Hội nghị sơ kết hằng quý, còn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng và tổng kết năm

Bên cạnh đó, chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác của Ngành, nhất là ứng dụng hiệu quả hệ thống mạng nội bộ của Đảng và phần mềm tác nghiệp thư điện tử Lotus Notes 8.5, qua đó giúp cán bộ, công chức, nhân viên xử lý công việc tốt hơn, nhanh hơn, khoa học hơn, phục vụ kịp thời sự lãnh chỉ đạo của lãnh đạo Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, giảm bớt thủ tục, giấy tờ, tiết kiệm được thời gian, chi phí văn phòng phẩm, như: Từ công đoạn xây dựng dự thảo văn bản đến khâu trao đổi xin ý kiến đóng góp chỉnh sửa dự thảo văn bản được cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan thực hiện thông qua mạng nội bộ; một số văn bản (không mật) khi phát hành gửi đến một số cơ quan đảng của tỉnh, cấp uỷ huyện, uỷ ban kiểm tra cấp huyện (tương đương) thông qua mạng nội bộ của Đảng, hạn chế đáng kể việc gửi thư bằng đường bưu điện như trước; một số cuộc họp, hội nghị tại Cơ quan từng bước hạn chế tối đa việc in tài liệu giấy gửi đại biểu mà gửi tài liệu cho đại biểu nghiên cứu trước qua mạng nội bộ; tất cả công văn đến và công văn đi được cập nhật, lưu trữ trên phần mềm Lotus Notes; một số công văn đến được bộ phận chuyên môn quét vào máy vi tính thông qua máy scan, gửi đến cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan (không phô tô tài liệu giấy nhiều bản rồi gửi trực tiếp như trước đây). Kết quả năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, với việc ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin giúp Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ xử lý trên 936 văn bản đi các loại; tiếp nhận và xử lý trên 2100 văn bản đến từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức khác.

Nhằm giảm bớt số lượng, nâng cao chất lượng các cuộc họp, hội nghị, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ ban hành Công văn số 775-CV/UBKTTU, ngày 15-3-2018 về việc không tổ chức hội nghị sơ kết hằng quý, chỉ tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và hội nghị tổng kết năm. Trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã cắt giảm được 03 cuộc hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát quý; đồng thời phối hợp với một số ban đảng của Tỉnh uỷ tổ chức chung Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát và công tác nội chính, phòng chống tham nhũng; qua đó, được đa số đại biểu, đảng viên đồng thuận, đánh giá cao với cách làm khoa học, hiệu quả.

Công chức Cơ quan cắt giấy qua sử dụng, bán phế liệu

Từ việc tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cải cách hành chính, Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ luôn thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, nhiều lĩnh vực thực hiện đạt và vượt tiến độ, chỉ tiêu; năm 2018, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ vinh dự được Uỷ ban Kiểm tra Trung ương tặng Cờ thi đua có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2018), được Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau tặng Cờ thi đua hạng nhất trong Khối thi đua VII và nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương, điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cũng như nhận được nhiều bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Song, công tác cải cách hành chính tại Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ mới đạt được những kết quả bước đầu; Kết luận số 82-KL/TW, ngày 16-8-2010 của Bộ Chính trị chỉ rõ, đây là nội dung quan trọng, là quá trình liên tục, nhằm góp phần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ mới; với chủ trương đó, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ xác định một số nội dung trọng tâm thời gian tới, như sau:

Thứ nhất, tiếp tục phối hợp với Đảng uỷ và Công đoàn Cơ quan tuyên truyền thực hiện tốt Nghị quyết số 17-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính của Trung ương và địa phương, Kết luận số 82-KL/TW, ngày 16-8-2010 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Kế hoạch 01-KH/UBKTTU của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm và thực hiện xuyên suốt.

Thứ hai, chủ động rà soát, hệ thống lại các văn bản trình xin ý kiến Thường trực Tỉnh uỷ sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quyết định, quy trình, quy chế về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đảm bảo phù hợp với các văn bản mới của Trung ương; đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung phát triển các văn bản của Uỷ ban Kiểm tra, Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ phù hợp, chất lượng.

Thứ ba, nâng cao chất lượng công tác xây dựng và ban hành văn bản; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác của Ngành, nhất là triển khai thực hiện tốt phần mềm tác nghiệp Lotus Notes và Hệ thống thông tin chuyên ngành Kiểm tra Đảng, tiến tới ứng dụng công nghệ thông tin vào các kỳ họp Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, xem đây là một trong những nội dung quan trọng để thực hiện cải cách hành chính tại Cơ quan.

Thứ tư, thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp thực hành tiết kiệm tại Cơ quan, như tiết kiệm điện, văn phòng phẩm; tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc họp, hội nghị, tiến tới phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến trong toàn tỉnh.

 Thứ năm, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Cơ quan theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đưa nội dung thực hiện cải cách hành chính trong Đảng theo Kết luận số 82-KL/TW, ngày 16-8-2010 của Bộ Chính trị vào chương trình công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời tăng cường công tác tự kiểm tra tại Cơ quan để kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục những thiếu sót đối với công tác cải cách hành chính; trong sinh hoạt định kỳ hoặc sinh hoạt chuyên đề các chi bộ thuộc Đảng bộ Cơ quan cần kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao gắn với thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính đối với từng tập thể, cá nhân, để lãnh chỉ đạo tốt hơn thời gian tới.

Thứ sáu, cải cách hành chính là công việc đòi hỏi sự kiên trì, lâu dài, do đó mỗi cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan phải tự rèn luyện, tự đổi mới bản thân, nhất là tiếp tục đổi mới phương pháp, tác phong, lề lối làm việc, đạo đức công vụ và nâng cao chất lượng công việc theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, đảm bảo thông suốt, hiệu quả, thiết thực, góp phần cùng tập thể Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ thực hiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao./.

Khánh Hưng