Năm 2019 là năm rất quan trọng tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng và là năm toàn Đảng bộ tập trung quyết liệt để hoàn thành cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra; xác định tầm quan trọng đó ngay từ đầu năm, uỷ ban kiểm tra các cấp trong tỉnh bám sát chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa nhiệm kỳ 2015-2020 và nghiên cứu các nghị quyết, quy định, quyết định, hướng dẫn của Trung ương, của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện, tiếp tục giành được những kết quả quan trọng. Uỷ ban kiểm tra các cấp trong tỉnh tích cực thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do cấp ủy giao, nhất là công tác kiểm tra chấp hành, kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giám sát chuyên đề thực hiện đạt chỉ tiêu đề ra; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh đảng viên vi phạm, tạo được chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng bộ; thông qua công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đã góp phần tích cực trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” , “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; đều này khẳng định, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ đã đi vào nền nếp, chất lượng hơn, thực hiện ngày càng hiệu quả hơn và là địa chỉ tin cậy của Nhân dân. Cụ thể:

Thứ nhất, uỷ ban kiểm tra các cấp đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của cấp uỷ cấp trên; chủ động, kịp thời phối hợp với các ban tham mưu giúp việc giúp cấp ủy cùng cấp tổ chức triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, hướng dẫn của Đảng, của cấp uỷ cấp trên và cấp mình, nhất là Hướng dẫn số 06-HD/UBKTTW, ngày 18-12-2018 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương thực hiện một số điều trong Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 18-8-2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10-01-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18-02-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quy định số 179-QĐ/TW, ngày 25-02-2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; Quy định số 195-QĐ/TW, ngày 18-6-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo của uỷ ban kiểm tra cấp trên với uỷ ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng;... đến các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, tiếp thu thực hiện.

Quang cảnh họp cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý Cơ quan UBKT Tỉnh uỷ

Thứ hai, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp có chuyển biến tích cực, được tiến hành chủ động hơn, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào đối tượng, lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm dễ phát sinh vi phạm, tiêu cực, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm; nhiều vụ việc vi phạm được kết luận rõ ràng, đúng quy trình, quy định, xử ký nghiêm minh, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Thực hiện công khai thông tin các kỳ họp của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, kết quả kiểm tra, giám sát và kỷ luật đối với tổ chức, đảng viên trên Trang Thông tin điện tử Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, qua đó có tác dụng giáo dục, cảnh báo, răn đe đến nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Kết quả 9 tháng năm 2019, uỷ ban kiểm tra các cấp tham mưu giúp cấp uỷ kiểm tra chấp hành đối với 129 tổ chức đảng và 418 đảng viên, có 129 cấp uỷ viên các cấp; trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kiểm tra 06 tổ chức và 03 đảng viên, ban thường vụ huyện uỷ (tương đương) kiểm tra 09 tổ chức và 10 đảng viên, đảng uỷ cơ sở kiểm tra 114 tổ chức và 223 đảng viên, chi bộ kiểm tra 182 đảng viên. Giám sát chuyên đề đối với 60 tổ chức đảng và 122 đảng viên, có 75 cấp uỷ viên các cấp; trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giám sát 03 tổ chức và 01 đảng viên, ban thường vụ huyện uỷ giám sát 08 tổ chức và 09 đảng viên, đảng uỷ cơ sở giám sát 49 tổ chức và 36 đảng viên, chi bộ giám sát 76 đảng viên.

Uỷ ban kiểm tra các cấp kiểm tra 04 tổ chức đảng và 41 đảng viên, có 25 cấp uỷ viên các cấp khi có dấu hiệu vi phạm (tăng 15 đảng viên so với cùng kỳ năm trước); trong đó, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ kiểm tra 01 tổ chức và 02 đảng viên, uỷ ban kiểm tra huyện uỷ (tương đương) kiểm tra 02 tổ chức và 19 đảng viên, uỷ ban kiểm tra đảng uỷ cơ sở kiểm tra 01 tổ chức và 18 đảng viên, chi bộ kiểm tra 02 đảng viên; qua kiểm tra, kết luận: 04 tổ chức đảng và 40 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật 18 đảng viên. Kiểm tra 129 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng; giám sát chuyên đề đối với 77 tổ chức đảng và 76 đảng viên, có 54 cấp uỷ viên các cấp; giải quyết và kết luận 17 trường hợp đảng viên bị tố cáo; kiểm tra 12 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và 75 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí.

Cơ quan UBKT Huyện uỷ U Minh họp trao đổi công việc đầu tuần của tháng 10 

Các cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra có thẩm quyền thi hành kỷ luật 142 đảng viên, có 39 cấp uỷ viên các cấp (giảm 34 đảng viên so với cùng kỳ năm trước); bằng các hình thức: Khiển trách 89, cảnh cáo 22, cách chức 09, khai trừ 22. Trong đó, huyện uỷ, ban thường vụ huyện uỷ và tương đương kỷ luật 17 đảng viên; uỷ ban kiểm tra huyện uỷ và tương đương kỷ luật 33 đảng viên; đảng uỷ cơ sở kỷ luật 27 đảng viên; chi bộ kỷ luật 65 đảng viên. Trong số đảng viên bị kỷ luật có 10 trường hợp bị phạt tù.

Cùng thời gian này, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ tiếp nhận 58 đơn thư liên quan đến 21 tổ chức và 55 cán bộ, đảng viên; qua phân loại, xử lý: Mời làm việc 14 đơn, trong đó giải quyết theo thẩm quyền 01 đơn, liên quan đến 01 đảng viên; chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết 09 đơn; không giải quyết 35 đơn.

Thứ ba, sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa uỷ ban kiểm tra với các cơ quan thanh tra, các cơ quan, đơn vị theo quy chế phối hợp đã thúc đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, giám sát đối với nhiều tổ chức đảng và đảng viên. Các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên liên hệ nắm tình hình tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; trao đổi thông tin về tình hình công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, công tác giải quyết tố cáo liên quan đến nội chính, cải cách tư pháp, tham nhũng và công tác cán bộ nhằm phát hiện khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên thuộc diện cấp uỷ quản lý và cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để xem xét, xử lý theo quy định; kịp thời cung cấp thông tin, cho ý kiến về nhân sự cấp ủy, uỷ ban kiểm tra cấp dưới đúng theo quy định…

Thứ tư, đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng được cơ bản yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ phối hợp, hỗ trợ uỷ ban kiểm tra cấp huyện tổ chức 04 lớp tập huấn công tác nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho 374 đồng chí làm công tác kiểm tra ở cơ sở; nội dung, chương trình tập huấn thường xuyên được cập nhật kiến thức, văn bản mới, tăng cường thời lượng trao đổi về kinh nghiệm thực tiễn, giải đáp vướng mắc, khó khăn của cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong giai đoạn toàn Đảng bộ đang tập trung chuẩn bị cho công tác đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; nhiệm vụ đặt ra cho Ngành Kiểm tra Cà Mau càng nặng nề, thiết nghĩ mỗi cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng phải phát huy tinh thần, trách nhiệm hơn nữa, tiếp tục giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, có bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm, tận tuỵ trong công tác; nắm vững nguyên tắc, quy định của Đảng; đồng thời quan tâm thực hiện một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghiệp vụ, phương pháp công tác khoa học; thực hiện tốt công tác tuyên truyền giúp các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Hai là, tham mưu giúp cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp tập trung thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; chú trọng kiểm tra, giám sát công tác tổ chức, cán bộ, đặc biệt cán bộ chủ chốt, đảng viên được quy hoạch nguồn nhân sự tham gia cấp uỷ khoá tới để tạo tiền đề, cơ sở cho công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp; giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo của công dân, trước hết là những tố cáo tổ chức đảng, đảng viên liên quan trực tiếp đến công tác chuẩn bị đại hội đảng và những tố cáo đảng viên liên quan đến nhân sự cấp uỷ khoá mới và đại biểu đại hội đảng các cấp.

Ba là, tăng cường giám sát, chủ động nắm chắc tình hình các tổ chức đảng trực thuộc, nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, có biểu hiện sai phạm; có vấn đề phức tạp mới nảy sinh, vấn đề bức xúc mà đảng viên và nhân dân quan tâm.

Bốn là, uỷ ban kiểm tra cấp trên tiếp tục tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn uỷ ban kiểm tra cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; tập trung chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt hơn trong công tác kiểm tra, giám sát ở địa phương, cơ sở, phải khắc phục được tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong công tác kiểm tra, đúng theo tinh thần Quy định số 195-QĐ/TW, ngày 18-6-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Những kết quả đạt được của uỷ ban kiểm tra các cấp trong tỉnh thời gian qua, có cơ sở để tin tưởng rằng, với sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của các cấp ủy, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp, công tác kiểm tra, giám sát thời gian tới sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, có bước tiến mới, mạnh mẽ, rõ rệt hơn nữa; góp phần tích cực hơn nữa để xây dựng Đảng ta, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng và niềm mong đợi của nhân dân./.

Khánh Hưng