Thời gian qua, Đảng bộ tỉnh Cà Mau chủ động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng thời xem đó là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020, Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; qua 03 năm triển khai, thực hiện, Chỉ thị số 05-CT/TW được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quan tâm lãnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ, có hiệu quả; được nhân dân đồng tình hưởng ứng, đi vào cuộc sống, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Quang cảnh Hội nghị Tỉnh uỷ sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Các cấp uỷ đều có chọn nội dung đột phá nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét, có hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu trong học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, làm việc khoa học… được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Nhiều chi bộ, đảng bộ quan tâm chỉ đạo việc lựa chọn nội dung phù hợp để sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đình kỳ hằng quý, tháng; tại các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện dạy tích hợp bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống” trong môn Giáo dục công dân, đạo đức, ngữ văn, kết hợp với các hoạt động ngoại khoá… Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp bộ đoàn từ tỉnh đến cơ sở quan tâm và tổ chức thực hiện có hiệu quả thông qua nhiều hình thức như: Vận động đoàn viên, thanh thiếu niên học tập đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư của Bác bằng những nội dung, tiêu chí cụ thể. Mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên đều có kế hoạch làm theo, gắn với cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII; đặc biệt là chú trọng lựa chọn cách “làm theo” phù hợp với nhiệm vụ phân công; nhiều phong trào thanh niên học tập, làm theo Bác Hồ tiếp tục được phát động.

Nhiều địa phương, cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã có cách làm thiết thực, hiệu quả, sáng tạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo, như: Phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân, qua đó, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện nghiêm túc trên tất cả các lĩnh vực ở từng cơ quan, đơn vị, từng cá nhân cán bộ, đảng viên; tập trung vào việc chấp hành đúng nguyên tắc, chế độ, quy định về quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính, xăng, dầu, điện, nước; cải cách thủ tục hành chính; thống nhất thời gian làm việc và chế độ hội họp; tiết kiệm kinh phí trong việc tổ chức lễ, tết để thực hiện chính sách an sinh xã hội. Vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang… tổ chức trung tâm điều hành xe công của tỉnh, ước tính tiết kiệm hằng năm khoảng 17 tỷ đồng cho ngân sách. Phong trào thi đua yêu nước trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, hiện nay toàn tỉnh có 29/82 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 4/19 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; hưởng ứng Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Từ đó, cấp huyện, thành phố khen 281 tập thể và 410 cá nhân; cấp tỉnh khen 46 tập thể và 56 cá nhân; cấp Trung ương khen 02 tập thể và 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nhìn chung, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc, lan toả, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh; thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đạt được kết quả như nêu trên, bên cạnh sự lãnh chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy đảng; công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã đóng góp vai trò đặc biệt quan trọng. Với những nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, sau ba năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, UBKT các cấp trong tỉnh đã góp phần cùng với Đảng bộ tỉnh đưa Chỉ thị số 05-CT/TW đi vào cuộc sống, cụ thể:

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng và tặng Bằng khen cho đồng chí Hồ Minh Chiến, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ

Hằng năm các cấp ủy, UBKT các cấp đã chủ động đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc lãnh chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng Đảng vào chương trình, kế hoạch công tác và tổ chức thực hiện nghiêm túc; sau 03 năm, UBKT các cấp phối hợp với các ban đảng tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 123 tổ chức đảng trong việc lãnh chỉ đạo triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-6-2016 của Bộ Chính trị; qua đó kịp thời định hướng, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, giúp triển khai thực hiện tốt hơn Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

 Ngoài ra, UBKT các cấp trong tỉnh đã tăng cường công tác giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên các tổ chức đảng cấp dưới trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và giám sát đảng viên trong việc nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm…; qua giám sát giúp tổ chức đảng, đảng viên phát huy những ưu điểm, mặt mạnh, kịp thời uốn nắn, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm; đồng thời thông qua kiểm tra, giám sát, UBKT nhiều địa phương cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo của những tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để các tổ chức đảng và đảng viên vận dụng, đổi mới về phong cách, lề lối làm việc, tác phong gương mẫu, sâu sát, tôn trọng và tạo sự gần gũi với nhân dân, có ý thức tự giác phấn đấu vươn lên thực hiện hoàn thành tốt hơn mọi nhiệm vụ được giao.

Để phát huy hơn nữa kết quả đạt được, nhất là tiếp thu thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại Hội nghị Tỉnh uỷ sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “… tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 05, kịp thời phát hiện những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả để triển khai thực hiện nhân rộng, đồng thời kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện thiếu quan tâm, triển khai hình thức”. Thiết nghĩ, các cấp uỷ, tổ chức đảng, UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu tổ chức đảng tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, chủ động quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định, quyết định, hướng dẫn của Trung ương, cấp uỷ cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, UBKT và người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Hai là, hằng năm xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát cần chú trọng lồng ghép đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (chuyên đề hằng năm) phù hợp với tình hình thực tế của từng cấp uỷ, tổ chức đảng; đồng thời xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát đề ra, đảm bảo tính chủ động, kịp thời.

Ba là, thực hiện chặt chẽ hơn nữa các quy chế phối hợp, thường xuyên giữ mối liên hệ, trao đổi thông tin hai chiều giữa UBKT với các cơ quan, đơn vị có liên quan nhằm phát hiện, xử lý kịp thời tổ chức đảng, đảng viên có biểu hiện vi phạm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, mất đoàn kết nội bộ, vi phạm đạo đức, lối sống...

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan tham mưu giúp việc cấp uỷ theo chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Đảng, nhất là tăng cường kiểm tra, giám sát chi bộ thực hiện nhiệm vụ sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành một nội dung trong sinh hoạt thường xuyên của chi bộ; công tác giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng cấp dưới và cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, để kịp thời ngăn chặn, cảnh báo vi phạm./.

Khánh Hưng