Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua cùng với việc tập trung đẩy mạnh thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ như triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22-9-2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Công văn số 584-CV/TU, ngày 29-3-3017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và các văn bản hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên; công tác kiểm tra, giám sát luôn được các cấp ủy, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp trong tỉnh quan tâm lãnh chỉ đạo, thực hiện, xem đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ.

Thực hiện các quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, các cấp ủy đảng luôn duy trì tốt công tác giám sát thường xuyên các tổ chức cơ sở đảng thông qua dự các kỳ họp, kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm; phân công các đồng chí cấp uỷ viên, lãnh đạo các ban đảng của cấp uỷ theo dõi, giám sát các đảng bộ, chi bộ cơ sở, định kỳ hằng tháng dự sinh hoạt với các chi bộ để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, nắm tình hình tư tưởng đảng viên, tình hình hoạt động của chi bộ, những khó khăn, vướng mắc trong sinh hoạt; việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác quản lý đảng viên của chi bộ…

Lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy dự sinh hoạt Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Điện lực Cà Mau

Bên cạnh việc duy trì công tác giám sát thường xuyên, công tác kiểm tra định kỳ và giám sát chuyên đề đối với tổ chức cơ sở đảng trong việc thực hiện các nguyên tắc của Đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt cũng được cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp tăng cường, nhằm giúp các cấp ủy cơ sở và bí thư chi bộ nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề. Kết quả từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến hết năm 2019, các cấp ủy, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp trong tỉnh tổ chức kiểm tra chấp hành và giám sát chuyên đề đối với 3.213 tổ chức cơ sở đảng, chi bộ trong việc lãnh chỉ đạo triển khai, quán triệt thực hiện nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; thực hiện quy chế làm việc của chi bộ. Qua kiểm tra, giám sát, chủ thể kiểm tra, giám sát chỉ rõ những ưu điểm để phát huy, hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và kịp thời hướng dẫn tổ chức cơ sở đảng, chi bộ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong sinh hoạt, hoạt động.

Ngoài ra, nhiều chi bộ chủ động thực hiện khá tốt công tác tự kiểm tra và giám sát thường xuyên đảng viên trong chi bộ; hằng năm chủ động xây dựng Chương trình giám sát đảng viên chấp hành nghị quyết của Đảng, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức chấp hành tổ chức kỷ luật và chấp hành quy định những điều đảng viên không được làm. Qua đó, giúp đảng viên nâng cao nhận thức, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, có ý thức, trách nhiệm trong xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Từ cơ sở trên, nhận thấy công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt và hoạt động của chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; hầu hết chi bộ các loại hình tổ chức cơ sở đảng đều sinh hoạt đúng theo quy định của Điều lệ Đảng, chất lượng sinh hoạt ngày càng được nâng lên. Chi ủy, bí thư chi bộ đã chuẩn bị khá tốt về nội dung, chương trình cho cuộc họp; bố trí thời gian, địa điểm hợp lý để đảng viên có thời gian chuẩn bị ý kiến đóng góp trong cuộc họp và dự họp đầy đủ, đúng quy định. Nhiều cấp ủy, chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề định kỳ hằng quý theo hướng dẫn, vừa góp phần nâng cao nhận thức cho đảng viên, vừa tạo được sự phong phú về nội dung trong sinh hoạt đảng; chất lượng và hiệu quả sinh hoạt chuyên đề từng bước được nâng lên.

Xong, bên cạnh những kết quả tích cực, công tác kiểm tra, giám sát của cấp cơ sở còn hạn chế nhất định, cần sớm khắc phục, như: Vẫn còn tổ chức cơ sở đảng chưa xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm; uỷ ban kiểm tra cấp cơ sở một số nơi chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm theo quy định; việc thực hiện thẩm quyền, hình thức, quy trình kiểm tra, giám sát ở một số tổ chức cơ sở đảng chưa đúng… từ đó ảnh hưởng nhất định đến hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Để đạt được điều đó, đòi hỏi phải đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; và để chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt thì cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp, nhất là cấp cơ sở phải thực hiện tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, phải chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát theo quy định, có trọng tâm, trọng điểm và tổ chức thực hiện nghiêm túc đạt chỉ tiêu đã đặt ra; tăng cường giám sát, chủ động nắm chắc tình hình các tổ chức cơ sở đảng, nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, có vấn đề phức tạp mới nảy sinh, vấn đề bức xúc mà đảng viên và nhân dân quan tâm để kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kịp thời. Các cấp uỷ đảng cần tiếp tục duy trì việc phân công đồng chí cấp uỷ viên, lãnh đạo các ban đảng của cấp uỷ theo dõi, giám sát và định kỳ dự sinh hoạt với các chi bộ; đồng thời các tổ chức cơ sở đảng thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng đảng, nhiệm vụ chính trị được giao; uỷ ban kiểm tra cấp trên tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra cấp dưới; tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cấp ủy viên và cán bộ kiểm tra ở cấp cơ sở và chi bộ./.

Khánh Hưng