Năm 2018, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trên địa bàn huyện Đầm Dơi tổ chức kiểm tra, giám sát 367 tổ chức đảng, 367 đảng viên. Tiếp nhận 24 đơn, thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến 03 tổ chức đảng và 24 đảng viên; qua phân loại chuyển giải quyết 02 đơn, không giải quyết 17 đơn, thuộc thẩm quyền giải quyết 05 đơn (đã giải quyết xong 05 đơn). Thi hành kỷ luật 22 đảng viên bằng hình thức khiển trách 11, cảnh cáo 05, cách chức 01 và khai trừ 05 đảng viên; nội dung vi phạm chủ yếu về công tác tổ chức cán bộ, cố ý làm trái, chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, nguyên tắc tập trung dân chủ, những điều đảng viên không được làm, phẩm chất đạo đức, lối sống...

Cán bộ, công chức UBKT Huyện ủy họp - ảnh Khánh Hưng

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Tân Đức khảo sát nắm tình hình và bàn các giải pháp giúp đồng chí Nguyễn Hồng Ân thoát nghèo. Ủy ban nhân dân xã đã hỗ trợ đồng chí Nguyễn Hồng Ân số tiền 4 triệu đồng mua máy, sửa võ đưa rước học sinh, tạo thêm thu nhập cho gia đình. Kết quả điều tra, rà soát các tiêu chí hộ nghèo và cận nghèo cuối năm 2018, hộ đảng viên Nguyễn Hồng Ân đủ điều kiện thoát nghèo. Để tạo điều kiện cho hộ đồng chí Nguyễn Hồng Ân thoát nghèo bền vững, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy vận động cán bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra xuất tiền lương hỗ trợ thêm 8 triệu đồng làm chuồng chăn nuôi heo phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Hồng Ân phát biểu: “Được Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Tân Đức quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện cho gia đình làm ăn, phát triển kinh tế, gia đình đã quyết tâm thoát nghèo trong năm 2018”.

              Minh Đương