Tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên trên địa bàn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa nội dung học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp, việc làm thường xuyên, gắn kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Ban Thường vụ Huyện uỷ Đầm Dơi triển khai kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.

Đầm Dơi tuyên dương các tập thể và cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các đảng ủy, chi uỷ, chi bộ trực thuộc tổ chức giới thiệu chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị và nhân dân đảm bảo thiết thực, hiệu quả; lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những nội dung đột phá liên quan tới nội dung của chuyên đề để tập trung giải quyết (hoàn thành trong quý I năm 2020). Sau học tập chuyên đề, các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo, hướng dẫn mỗi cán bộ, đảng viên lựa chọn những nội dung cụ thể, phù hợp để đăng ký thực hiện, xem đây là một trong những nội dung để làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm. Đồng thời, chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 236-KH/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch số 98-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với nội dung chuyên đề năm 2020./.

                                                                       Thùy Như - Huyện ủy Đầm Dơi