Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, tất cả mọi người đều phải tiết kiệm, trước hết là các cơ quan, bộ đội, các xí nghiệp; nội dung tiết kiệm phải cụ thể, thiết thực ngay trong vị trí công tác của mình. Bộ đội, chiến sỹ phải tiết kiệm đạn, quân nhu, chiến lợi phẩm…; cán bộ cơ quan hành chính thì tiết kiệm thời gian, giấy mực…; cán bộ tư pháp tiết kiệm thời giờ cho dân khi triển khai nhanh công việc… Người là tấm gương mẫu mực thực hành tiết kiệm trong đời sống cá nhân, đã có biết bao câu chuyện cảm động về tấm gương mẫu mực đó, từ những việc nhỏ như sử dụng chiếc phong bì vài lần, đi đôi dép lốp đã cũ, mặc chiếc áo đã sờn cổ… hay những câu chuyện cảm động Bác đã đội mưa đến dự Hội nghị đúng giờ để nhiều người không phải chờ đợi. Người đã gương mẫu mỗi tuần nhịn ăn 01 bữa để giành gạo cho dân đang đói; dùng tiền tiết kiệm được của riêng mình để giành tặng bộ đội...

Thực hiện chủ trương của Đảng, nghị quyết của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, sử dụng mua sắm tài sản và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đảng ủy Cơ quan phối hợp Thường trực Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy chỉ đạo các chi bộ và văn phòng, các phòng nghiệp vụ triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên Cơ quan các văn bản của cấp ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng làm cho cán bộ, công chức, nhân viên nhận thức sâu sắc hơn về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặt biệt là chủ động đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trong hoạt động Cơ quan nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm giờ làm việc theo quy định và nâng cao ý thức công vụ, trách nhiệm trong công việc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU, ngày 31-12-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cải cách hành chính, UBKT Tỉnh ủy đã xây dựng Kế hoạch cụ thể hóa triển khai thực hiện và đưa kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính thành một trong những tiêu chí quan trọng trong kiểm điểm, đánh giá, phân loại, xét khen thưởng chi bộ, tập thể Văn phòng, các phòng nghiệp vụ, cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên Cơ quan hằng năm. Đồng thời, quy định các đoàn kiểm tra, giám sát của UBKT Tỉnh ủy phải chủ động, sáng tạo, khoa học, bám sát quy trình kiểm tra, giám sát, thực hiện đầy đủ nội dụng kiểm tra, giám sát đã nêu trong kế hoạch. Trong thẩm tra, xác minh phải xây dựng kế hoạch, nội dung làm việc với tổ chức, cá nhân cụ thể, đảm bảo theo yêu cầu, không gây phiền hà đến tổ chức, cá nhân; báo cáo kết quả của các đoàn kiểm tra, giám sát phải đảm bảo đạt chất lượng, đúng thời gian quy định. Cán bộ, công chức khi tiếp đảng viên, công dân đến tố cáo, khiếu nại phải có thái độ hòa nhã và ý thức trách nhiệm cao, lắng nghe, trao đổi, giải thích, hướng dẫn cho đảng viên, công dân biết chấp hành thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thẩm quyền xem xét, giải quyết của cơ quan chức năng; về quyền tố cáo, khiếu nại...

Với tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận cao trong cán bộ, công chức, nhân viên nên trong hoạt động, thực hiện nhiệm vụ Cơ quan luôn thực hành tiết kiệm hiệu quả theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác cải cách hành chính triển khai thực hiện nghiêm túc mang lại kết quả tích cực, các khoản chi tiêu tiết kiệm được trích một phần hỗ trợ tạo nguồn thu nhập tăng thêm góp phần nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, nhân viên trong Cơ quan, tạo động lực và khuyến khích cán bộ, công chức, nhân viên tích cực thực hành tiết kiệm từ những việc nhỏ đến việc lớn, như:

Thực hiện tiết kiệm hiệu quả trong việc sử dụng các thiết bị điện, nước; khi không có người làm việc ở trong phòng và hết giờ làm việc trước khi về luôn tắt các thiết bị sử dụng điện trong phòng làm việc, không sử dụng đồng thời các thiết bị điện trong phòng làm việc (máy điều hòa, quạt trần, quạt hút…); tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, tắt bớt đèn chiếu sáng khi số người làm việc trong phòng ít; tuyệt đối cán bộ, công chức, nhân viên không sử dụng máy vi tính của Cơ quan phục vụ việc riêng hay chơi game, xem phim ảnh… Khi đi công tác luôn có kế hoạch được Thường trực Ủy ban phê duyệt và dự kiến nội dung công việc cụ thể, bố trí cán bộ hợp lý để tiết kiệm thời gian và kinh phí Cơ quan.

Cơ quan UBKT Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến về phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc học tập, làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh và phong trào thi đua“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2015

Để sử dụng máy photocopy hiệu quả, tránh phô tô hỏng tiết kiệm giấy mực, Văn phòng phân công cán bộ, nhân viên trực tiếp phô tô tài liệu chung cho cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan. Đối với văn phòng phẩm trên cơ sở nhu cầu hằng tháng của từng phòng và lãnh đạo Cơ quan, có tính toán cân nhắc, Văn thư lập bản dự trù chi tiết trình Chánh Văn phòng hoặc Phó Chánh Văn phòng phụ trách có ý kiến trước khi mua, cấp phát trên tinh thần tiết kiệm; trong in ấn tài liệu sử dụng 02 mặt ngoại trừ những văn bản quan trọng, cần in một mặt giấy.

Cùng với đó, hơn 90% cán bộ, công chức, nhân viên thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ, từ khâu dự thảo và xin ý kiến đóng góp các văn bản, cán bộ, công chức đều trao đổi qua lại bằng hệ thống mạng thông tin diện rộng của Đảng giúp tiết kiệm được thời gian, hạn chế in, photo giấy tờ không cần thiết; các văn bản đến được quét vào máy vi tính và gửi cho cán bộ, công chức Cơ quan qua phần mềm thư điện tử Lotus Notes; một số văn bản đi như thư mời, báo cáo và chương trình công tác tháng, quý..., cũng được phát hành bằng hệ thống mạng, hạn chế gửi qua đường bưu điện, đã giảm bớt thủ tục hành chính, tiết kiệm được chi phí văn phòng phẩm. Cơ quan trang bị thêm một bộ máy tính xách tay, phục vụ cho các đoàn kiểm tra, giám sát làm việc được thuận lợi, hạn chế viết biên bản bằng tay.

Công tác sơ kết, tổng kết định kỳ được tổ chức đầy đủ các nội dung theo quy định có hiệu quả, nhưng không phô trương, gây lãng phí ngân sách; đặc biệt Văn phòng Cơ quan tổ chức nấu ăn, phục vụ đại biểu dự hội nghị, trên tinh thần tiết kiệm, các khoản chi đều thấp hơn so với Quy chế chi tiêu nội bộ Cơ quan.

Để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, Đảng bộ Cơ quan cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục tổ chức cho cán bộ, công chức, nhân viên học tập, quán triệt, nghiên cứu Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phát động phong trào thi đua thực hiện tốt tiết kiệm, chống lãng phí với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phù hợp với tình hình thực tế tại Cơ quan.

Hai là, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nội dung lớn cần quan tâm thực hiện và cần có sự đồng thuận, ý thức tự giác thực hiện, sự phối kết hợp tốt của cán bộ, công chức, nhân viên, do đó mỗi người phải là tấm gương sáng đi đầu trong phong trào tiết kiệm chung của Cơ quan, mà trước hết các đồng chí lãnh đạo, phải nêu cao vai trò gương mẫu, tiên phong trong thực hành tiết kiệm.

Ba là, rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ, trong đó tập trung vào những chế độ chi tiêu không còn phù hợp theo quy định mới của Đảng, Nhà nước và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Bốn là, phát huy dân chủ, công khai minh bạch trong các hoạt động tài chính; thường xuyên giám sát, nhắc nhở cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, để kịp thời uốn nắn, rút kinh nghiệm.

Năm là, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo Kế hoạch của UBKT Tỉnh ủy đã ban hành, mỗi cán bộ, công chức, nhân viên phải có trách nhiệm vận dụng cụ thể hóa phù hợp với vị trí công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính và nội dung nêu trên.

                           Hoàng Phụng – Khánh Hưng