Năm 2019, Đảng uỷ Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh uỷ bám sát Quy chế làm việc, Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ và phối hợp chặt chẽ với Thường trực UBKT Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, các phòng nghiệp vụ thuộc Cơ quan và đảng viên thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo Nghị quyết đề ra, như:

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tập trung thực hiện, từng bước đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng; kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trước một số tình hình diễn biến ở địa phương và trong nước; chỉ đạo các chi bộ tuyên truyền, triển khai, quán triệt kịp thời các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và văn bản chỉ đạo cấp ủy cấp trên đến tất cả cán bộ, đảng viên tiếp thu, thực hiện. Qua đó nâng cao nhận thức trong đội ngũ đảng viên toàn Đảng bộ, làm cơ sở để tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao.

Đồng chí Lâm Thanh Hiền, Phó Bí thư Đảng uỷ Cơ quan (thứ 4 từ phải sang) nhận Giấy khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019”

Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chỉ đạo và hướng dẫn 100% đảng viên xây dựng, thực hiện nghiêm túc Bản cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của bản thân sát với vị trí việc làm, lĩnh vực công tác, nhất là phát huy được vai trò tiên phong, nêu gương trong công tác, cuộc sống. Việc chỉ đạo xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh được tập trung, tạo chuyển biến tốt; công tác phân tích, đánh giá chất lượng chi bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc, khách quan, đúng quy định. 

Đảng uỷ quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ, phân công các đồng chí thành viên Đảng uỷ dự chỉ đạo, nắm tình hình sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề các chi bộ trực thuộc, qua đó kịp thời nắm tình hình tư tưởng đảng viên, hướng dẫn công tác chuẩn bị nội dung và cách thức sinh hoạt đúng theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, cũng như tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong sinh hoạt, giúp chi bộ từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt và đổi mới; nhiều cuộc sinh hoạt chuyên đề với nội dung phong phú gắn với lĩnh vực công tác được tổ chức, như: sinh hoạt chuyên đề về chế độ kiểm tra công tác cán bộ; thẩm quyền của UBKT trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng hiện nay; một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đúng quy định.

Phối hợp với Thường trực UBKT Tỉnh ủy lãnh chỉ đạo các chi bộ, phòng nghiệp vụ và đảng viên chủ động tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và tổ chức triển khai toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do cấp ủy giao; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý, giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại có liên quan đến cán bộ, đảng viên; giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra tài chính đạt và vượt chỉ tiêu theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy thực hiện giám sát chuyên đề đối với 01 chi bộ và 01 đồng chí đảng ủy viên, Bí thư chi bộ trong việc thực hiện Điểm b, Mục II, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các chi bộ trực thuộc chú trọng thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên đảng viên chấp hành các nghị quyết, quy định của Đảng, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, các nguyên tắc của Đảng…

Phối hợp với Thủ trưởng Cơ quan tổ chức thành công Hội thao Khối thi đua VII chào mừng Kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 và 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; vận động 100% cán bộ, đảng viên tham gia đầy đủ các cuộc vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo, Quỹ phòng chống thiên tai…; tích cực tham gia các phong trào thi đua, thể thao do một số đơn vị phát động, tổ chức (đạt 02 giải nhất môn cầu lông, kéo co và giải ba cuộc thi đề xuất giải pháp cải cách hành chính tỉnh).

Với những kết quả đó, đã góp phần quan trọng, trực tiếp vào việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Cơ quan UBKT Tỉnh uỷ năm 2019.

Đồng chí Lâm Thanh Hiền phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ Phòng Nhiệm vụ cấp uỷ và Tổng hợp, nhiệm kỳ 2020-2022

Phát huy những thành tích đạt được, năm 2020 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, năm tiến hành Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng uỷ Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ xác định một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện, nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phấn đấu giữ vững thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, như:

Một là, kịp thời triển khai thực hiện Nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Đảng uỷ Dân chính đảng, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025; lồng ghép, cụ thể hoá thực hiện thông qua chương trình công tác 6 tháng, hằng tháng. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị đảng viên, chủ động triển khai các chủ trương, văn bản của Đảng, cấp uỷ cấp trên đến các chi bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Hai là, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; các chi bộ lãnh chỉ đạo đảng viên tham mưu thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng uỷ, Chương trình công tác của Cơ quan, Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với chuyên đề năm 2020; hướng dẫn đảng viên đăng ký và thực hiện nghiêm túc Bản cam kết, tu dưỡng, phấn đấu theo quy định.

Ba là, chuẩn bị chặt chẽ các khâu để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Cơ quan UBKT Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020-2025; trong đó, tập trung hoàn chỉnh dự thảo văn kiện Đại hội, rà soát công tác nhân sự đại hội đảm bảo chất lượng, có số lượng, cơ cấu hợp lý, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, có năng lực lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới.

Bốn là, tiếp tục phối hợp Thường trực UBKT Tỉnh uỷ thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát các chi bộ, đảng viên, nhất là bí thư chi bộ trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tăng cường lãnh chỉ đạo các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng bộ./.

Khánh Hưng