Huyện Ngọc Hiển nằm cách trung tâm tỉnh Cà Mau khoảng 75km là điểm cuối của tuyến đường hành lang ven biển phía Nam, dân số 19.448 hộ với 79.241 nhân khẩu; có diện tích tự nhiên 73.500ha, cơ sở hạ tầng kỹ thuật thấp và là vùng sông nước với hệ thống sông ngòi chằng chịt tổng cộng 248 con sông, rạch tự nhiên; có 3 mặt giáp biển với chiều dài bờ biển khoảng 98km, mặt còn lại giáp sông Cửa Lớn với chiều dài khoảng 60km; theo quy hoạch toàn bộ phần diện tích của huyện Ngọc Hiển nằm ngoài đê biển Đông. Đảng bộ huyện Ngọc Hiển có 51 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, gồm 11 đảng bộ cơ sở (06 đảng ủy xã, 01 đảng ủy thị trấn, 02 đảng ủy cơ quan, 01 đảng ủy doanh nghiệp nhà nước và 01 đảng ủy sự nghiệp) và 40 chi bộ, với 2.529 đảng viên (có 526 đảng viên nữ, 119 đảng viên dự bị, 27 đảng viên dân tộc thiểu số, 20 đảng viên tôn giáo).

Mặc dù gặp nhiều khó khăn về vị trí địa lý, điều kiện phát triển, nhưng Đảng bộ huyện Ngọc Hiển đã nỗ lực quyết tâm cao, lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020 đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực (có 03/15 chỉ tiêu Nghị quyết đạt và vượt, 7/15 chỉ tiêu đạt từ 80% trở lên, 03/15 chỉ tiêu đạt trên 50%, 02/15 chỉ tiêu dưới 50%), trong đó nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát đã đóng góp vai trò rất quan trọng.

Xác định thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát sẽ góp phần giúp cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước một cách nghiêm chỉnh, hiệu quả hơn và sớm đi vào thực tiễn cuộc sống, là nhân tố quyết định đến thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020; ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo UBKT Huyện ủy phối hợp các ban đảng của Huyện ủy tham mưu xây dựng Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa phù hợp với tình hình địa phương, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Tiếp theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các ban đảng tham mưu nghiên cứu, triển khai, quán triệt các quyết định, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của cấp ủy, UBKT cấp trên liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng nhằm nâng cao nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện, như: Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25-7-2016 về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26-7-2016 thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Hướng dẫn số 01-HĐ/UBKTTW, ngày 21-11-2016 thực hiện một số điều trong Quy định số 30; các quy trình công tác kiểm tra, giám sát của UBKT cấp trên. Đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; ban hành quy chế làm việc của Huyện ủy và UBKT Huyện ủy; sửa đổi, bổ sung 12 quy chế phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng giữa UBKT Huyện ủy với các ban đảng Huyện ủy, các ngành có liên quan; các quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và UBKT Huyện ủy…

 Hằng năm, bám sát chương trình kiểm tra của cấp ủy cấp trên và chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo UBKT Huyện ủy phối hợp cùng các ban đảng chủ động điều chỉnh, bổ sung các nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát phù hợp tình hình thực tế địa phương và tổ chức thực hiện đúng tiến độ; bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo UBKT Huyện ủy tăng cường công tác phối hợp, nhất là thường xuyên trao đổi, nắm thông tin với các ban, ngành và phối hợp với Thanh tra huyện để kịp thời phát hiện, tiến hành kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Kết quả từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, UBKT các cấp tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra 101 tổ chức đảng và 47 đảng viên (có 27 cấp ủy viên các cấp); giám sát 26 tổ chức và 39 đảng viên (có 20 cấp ủy viên các cấp). UBKT các cấp trong huyện đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 02 tổ chức đảng và 10 đảng viên (có 06 cấp ủy viên các cấp); qua kiểm tra kết luận: 02 tổ chức đảng và 10 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, phải thi hành kỷ luật 09 đảng viên; kiểm tra 07 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giám sát 63 tổ chức đảng và 19 đảng viên (18 cấp ủy viên). Cấp ủy các cấp và UBKT Huyện ủy đã thi hành kỷ luật 62 đảng viên (21 cấp ủy viên) bằng các hình thức: khiển trách 31, cảnh cáo 14, cách chức 06, khai trừ 11. Trong đó, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy kỷ luật 06 đảng viên, UBKT Huyện ủy kỷ luật 13 đảng viên, cấp ủy cơ sở và chi bộ kỷ luật 43 đảng viên.

Để chỉ đạo sâu sát, liên tục và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trên địa bàn huyện, định kỳ hằng quý Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban nghe lãnh đạo UBKT Huyện ủy cùng các ban đảng của Huyện ủy báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là các vụ việc có liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên gây dư luận không tốt trong nội bộ Đảng và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện.

Thành viên UBKT Huyện ủy Ngọc Hiển trao đổi, thảo luận

Đồng chí Hồ Thanh Hùng, Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Ngọc Hiển cho biết: “Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy trong thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát đã tác động tích cực đến nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ làm công tác kiểm tra của Đảng bộ huyện; từ đó, UBKT các cấp trên địa bàn huyện đã chủ động, tích cực thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do cấp ủy giao, kiểm tra những lĩnh vực, những nơi có khó khăn, phức tạp, nhạy cảm, những vụ việc bức xúc, nổi cộm trên địa bàn. Trong thời gian tới, UBKT Huyện ủy sẽ tiếp tục tranh thủ thuận lợi này, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa đã đề ra”.

Để tăng cường, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện Ngọc Hiển trong thời gian tới, thiết nghĩ các cấp ủy thuộc Đảng bộ huyện tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tiếp tục lãnh chỉ đạo UBKT các cấp phối hợp với các ban đảng tham mưu giúp cấp ủy quán triệt sâu và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, của cấp ủy cấp trên liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, nhất là các cấp ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể chính trị- xã hội các cấp.

Hai là, hằng năm bám sát chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015-2020, chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy phù hợp với tình hình thực tế của Đảng bộ, đảm bảo chất lượng, theo phương châm giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm và tổ chức thực hiện đúng tiến độ; trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng  Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Ba là, chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc rà soát, bổ sung hoàn thiện đầy đủ những quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; sửa đổi, bổ sung các quy chế phối hợp giữa UBKT với các ban đảng, các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật; định kỳ sơ tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các quy chế phối hợp cũng như các chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và có chỉ đạo sát sát kịp thời.

Bốn là, quan tâm tổ chức hoặc cử cán bộ kiểm tra và cán bộ các ban đảng tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo về chất lượng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm, tính chiến đấu cao, có kỹ năng nghiệp vụ thuần thục về công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng.

                                                                                                                            Khánh Hưng