Trong quý I năm 2019, Ủy ban Kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã chủ động nắm tình hình, tổ chức kiểm tra 01 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Nội dung kiểm tra: phẩm chất, lối sống. Qua kiểm tra đã kết luận có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra 02 tổ chức đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; thu, chi đăng nộp đảng phí và tài chính đảng; ủy ban kiểm tra cơ sở giám sát thường xuyên 10 đảng viên; giám sát chuyên đề 01 tổ chức đảng và 01 đảng viên.

Cùng thời gian trên, các cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thi hành kỷ luật 05 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 01, cảnh cáo 02, cách chức 01, khai trừ 01 trường hợp. Nội dung vi phạm chủ yếu: phẩm chất, lối sống; cố ý làm trái.

  Kim Phê - UBKT Huyện ủy Phú Tân