Đảng bộ huyện Phú Tân có 54 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (15 đảng bộ, 39 chi bộ) và 182 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với 3.174 đảng viên. Phú Tân là huyện ven biển nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Cà Mau, có diện tích tự nhiên là 46.187,43 ha, có bờ biển dài 37 km với 06 cửa sông thông ra biển; được chia thành 09 đơn vị hành chính (08 xã, 01 thị trấn) với 75 khóm, ấp. Dân số 105.548 khẩu, với 24.473 hộ (gồm 3 dân tộc chính là Kinh, Hoa, Khrme), người dân sinh sống chủ yếu là nuôi trồng và đánh bắt thủy sản, kinh doanh dịch vụ; đời sống nhân dân ổn định, từng bước nâng lên.

Những năm trước đây, tình trạng đảng viên thuộc Đảng bộ huyện Phú Tân bỏ công tác, bỏ sinh hoạt đảng bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ đảng luôn ở mức khá cao (theo số liệu tổng hợp của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phú Tân năm 2013, 2014 và năm 2015 là 51 đồng chí). Trước thực trạng đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ động phối hợp cùng các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy tiến hành nắm tình hình, tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tình trạng đảng viên bỏ công tác, bỏ sinh hoạt đảng, qua đó nhận thấy một số nguyên nhân chủ yếu: Chi bộ nơi đảng viên bỏ công tác, bỏ sinh hoạt từng lúc chưa thể hiện tốt vai trò là nơi lãnh đạo, nắm và hiểu tâm tư, nguyện vọng, giáo dục, quản lý, giám sát và rèn luyện đội ngủ đảng viên; công tác dự nguồn chăm bồi và phát triển đảng viên mới chưa thật sự chú trọng đến chất lượng, còn chạy theo chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; một ít đảng viên kinh tế gia đình gặp khó khăn phải đi làm ăn xa, điều kiện sinh hoạt đảng gặp khó khăn, nhất là đối với những doanh nghiệp không có tổ chức đảng, từ đó bỏ sinh hoạt đảng.

UBKT Huyện ủy Phú Tân làm việc tại Đảng ủy xã Phú Tân

Xác định được nguyên nhân đảng viên bỏ công tác, bỏ sinh hoạt đảng, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy nhiều giải pháp nhằm từng bước hạn chế tình trạng đảng viên bị kỷ luật do bỏ công tác, bỏ sinh hoạt đảng, trong đó có tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các chi bộ và đảng viên trong việc thực hiện các nguyên tắc của Đảng, việc triển khai, thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22-9-2017 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” (trước đây là Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02-3-2012);  thực hiện công tác kết nạp đảng viên và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm; lãnh chỉ đạo công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân tại địa phương…

Chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp dưới thường xuyên kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên; chủ động theo dõi nắm bắt diễn biến tư tưởng, những biểu hiện suy thoái; xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân không chấp hành Nghị quyết hoặc vi phạm cam kết cá nhân.

UBKT Huyện ủy Phú Tân họp thông qua các hồ sơ kiểm tra, giám sát

Kết quả từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến cuối năm 2018: Ủy ban kiểm tra các cấp giúp cấp ủy tiến hành kiểm tra chấp hành đối với 181 tổ chức đảng, 52 đảng viên và giám sát đối với 51 tổ chức đảng, 57 đảng viên; các ban của đảng tiến hành kiểm tra chuyên đề đối với 10 tổ chức đảng về nội dung việc triển khai, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra 22 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giám sát 12 tổ chức đảng và 08 đảng viên.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành văn bản phân công các đồng chí lãnh đạo các ban đảng của Huyện ủy định kỳ dự sinh hoạt thường lệ của chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhằm hướng dẫn, nắm tình hình tư tưởng đảng viên, tình hình hoạt động của chi bộ, những khó khăn, vướng mắc trong sinh hoạt; việc ban hành nghị quyết thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, công tác quản lý đảng viên... Kết quả có 96 lượt đồng chí lãnh đạo đã tham dự sinh hoạt thường lệ chi bộ, qua đó kịp thời hướng dẫn, chỉ ra những bất cập, cũng như phương thức, các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là ủy ban kiểm tra các cấp thuộc Đảng bộ huyện; tỷ lệ đảng viên bị kỷ luật do bỏ công tác, bỏ sinh hoạt đảng giảm đáng kể. Nếu các năm 2013, 2014 và năm 2015 có 51 đồng chí bỏ công tác, bỏ sinh hoạt đảng bị kỷ luật, thì năm 2016 giảm còn 06 trường hợp, năm 2017 là 06 trường hợp và năm 2018 còn 01 trường hợp.

Đồng chí Phan Văn Thắng, Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phú Tân cho biết: Với những kết quả đạt được thời gian qua, cho thấy công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện có những đóng góp tích cực; với chức trách, nhiệm vụ được giao, trong thời gian tới ủy ban kiểm tra các cấp huyện Phú Tân sẽ tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt hơn nữa một số giải pháp: Thứ nhất, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy cơ sở về công tác triển khai, quán triệt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, của cấp ủy cấp trên và cấp mình về công tác xây dựng Đảng, nhất là Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Thứ hai, phối hợp các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về công tác kiểm tra, giám sát để giúp cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên nhận thức đầy đủ, đúng đắn nhiệm vụ quan trọng này để tổ chức thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát và đặc biệt là chấp hành đầy đủ, nghiêm túc quy định khi được kiểm tra, giám sát. Thứ ba, tham mưu cấp ủy thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ trong việc thực hiện chế độ sinh hoạt lệ; đồng thời phối hợp các ban đảng tham mưu cấp ủy sơ kết, rút kinh nghiệm về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thứ tư, phối hợp với các ban đảng tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo quyết liệt tổ chức cơ sở đảng trong công tác chọn lựa nguồn để giới thiệu cho cấp ủy chăm bồi phát triển đảng, phải là những đoàn viên thật sự ưu tú. Thứ năm, tham gia ý kiến với các cơ quan, ban ngành có liên quan đề xuất cấp có thẩm quyền quan tâm, có những chính sách hỗ trợ về vốn, dạy nghề và giải quyết việc làm cho đảng viên có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế. Thứ sáu, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Với sự quyết tâm cao của của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhất là cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp thuộc Đảng bộ huyện Phú Tân, tin chắc chắn rằng, trong thời gian tới huyện Phú Tân không ngừng phát triển, thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, nhất là tháo gỡ dứt điểm tình trạng đảng viên bỏ công tác, bỏ sinh hoạt đảng.

Khánh Hưng