Ngay sau khi tiếp thu Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, Ban Thường vụ Huyện uỷ kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo đến các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, các ban đảng Huyện uỷ, các cơ quan, ban, phòng huyện tổ chức triển khai, thực hiện. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tiếp thu quán triệt Quy định số 08-QĐ/TU, ngày 26/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý; chỉ đạo Uỷ ban nhân dân huyện, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện uỷ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kê khai, công khai tài sản thu nhập; Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị triển khai lại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP, ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập 01 cuộc, có 122 đại biểu dự là thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Bí thư đảng uỷ, chủ tịch UBND xã, thị trấn và cán bộ phụ trách tổ chức, cán bộ.

Đồng thời Ban Thường vụ Huyện uỷ ban hành các văn bản chỉ đạo đến các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, các ban đảng Huyện uỷ, các cơ quan, ban, phòng huyện tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể, như: Công văn số 889-CV/HU, ngày 12/3/2014 về việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị và Công văn số 1044-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Công văn số 1053-CV/HU, ngày 30/11/2017 về việc tăng cường chỉ đạo công tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Quy định số 02-QĐ/HU, ngày 08/02/2018 về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý.

Huyện uỷ Trần Văn Thời hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019

Qua triển khai nhìn chung nhận thức của cấp uỷ đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên về công tác kê khai, công khai tài sản được nâng lên; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người đứng đầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập; việc tổ chức triển khai, thực hiện khá tốt nên công tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập từng bước tốt hơn, đúng quy định.

Kết quả thực hiện trong thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát công tác kê khai, công khai tài sản đối với 01 đảng uỷ, 03 ban thường vụ đảng uỷ, 01 đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã; Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo Thanh tra huyện lồng ghép thanh tra trách nhiệm tại các cơ quan, đơn vị được 05 cuộc Thanh tra tại 04 phòng, ban và 13 xã, thị trấn với 34 lượt, trong đó việc kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập thực hiện thông qua thanh tra trách nhiệm phòng, chống tham nhũng. Kết quả kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, nhìn chung các cấp uỷ đảng, thủ trưởng các cơ quan đơn vị thực hiện khá tốt việc chỉ đạo, thực hiện việc kê khai tài sản, kiểm soát kê khai tài sản tại đơn vị. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên giám sát việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị và việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai.

  Bên cạnh những kết quả đạt được Ban Thường vụ Huyện uỷ đánh giá quá trình thực hiện Chỉ thị 33 vẫn còn những hạn chế nhất định, đó là: Một số ít cấp uỷ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị từng lúc thiếu quan tâm chỉ đạo; một số nơi xác định đối tượng công chức có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập chưa đúng. Một số cán bộ, công chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập chưa đúng quy định như: Người kê khai không ký tên từng trang; còn lúng túng trong việc xác định loại tài sản phải kê khai, xác định thu nhập và tài sản tăng, giảm trong năm chưa đúng theo hướng dẫn và kê khai còn chung chung. Một số nơi cán bộ phụ trách công tác kê khai tài sản, thu nhập nhận bản kê khai chưa kiểm tra đầy đủ và chưa ký nhận bản kê khai theo hướng dẫn; nắm chưa chắt quy trình, gửi bản kê khai chưa đúng cơ quan và thời gian theo quy định. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về kê khai tài sản, thu nhập đôi lúc chưa được thường xuyên.

Để thực hiện tốt Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian tới Ban Thường vụ Huyện uỷ xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, cụ thể:

Một là, tăng cường công tác lãnh chỉ đạo, quán triệt các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiếp tục thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 78/2013/NĐ-CP, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP và Quy định số 02-QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện uỷ.

Hai là, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc Huyện uỷ thường xuyên tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc kê khai tài sản, thu nhập nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, tính tự giác, trung thực và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc kê khai tài sản, thu nhập góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng; xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cấp uỷ, cơ quan, đơn vị.

Ba là, các cấp uỷ đảng, chính quyền tăng cường lãnh chỉ đạo, đôn đốc đối với việc thực hiện kê khai, công khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập. Người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc lãnh đạo và thực hiện tổ chức kê khai, công khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ về kê khai tài sản, thu nhập. Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kê khai tài sản, thu nhập; thực hiện tốt công tác kiểm tra, xác minh tài sản đối với đảng viên khi có đơn, thư tố cáo và phục vụ cho công tác tổ chức cán bộ. Kịp thời tham mưu cấp uỷ xử lý các tổ chức, cá nhân chậm tổ chức thực hiện việc kê khai, không kê khai, kê khai không trung thực, không giải trình được nguồn gốc tài sản tăng thêm, không tổ chức việc công khai, kê khai theo quy định.

Năm là, tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, nắm vững các quy định, hướng dẫn của cấp trên về kê khai tài sản, thu nhập và xác định đúng đối tượng có nghĩa vụ kê khai, thực hiện kê khai tài sản, thu nhập đúng nội dung, đầy đủ các thông tin theo mẫu. Cán bộ phụ trách công tác kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập phải nắm vững hướng dẫn, quy trình và tự kiểm tra tính đầy đủ về nội dung phải kê khai của các bản kê khai trước khi tiến hành sao lục, gửi và lưu bản kê khai.

Huỳnh Thanh Đến