Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã chủ động triển khai, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kịp thời ban hành và triển khai thực hiện Chương trình số 11-CTr/HU, ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo, do đó, cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, nhất là kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng. 

Đoàn kiểm tra của Huyện uỷ làm việc tại Đảng bộ xã Lợi An

          Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, cấp ủy các cấp, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 09 tổ chức đảng và 04 đảng viên, nội dung liên quan đến việc triển khai, thực hiện văn bản của cấp trên về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, kê khai tài sản, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm. Công tác xử lý kỷ luật được thực hiện nghiêm túc, Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã thi hành kỷ luật 04 đảng viên là người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng và xử lý kỷ luật 18 đảng viên có liên quan đến các hành vi tham nhũng (có 09 đảng viên bị kỷ luật hình thức khai trừ có hành vi trực tiếp tham nhũng theo Bản án của Tòa án).

                                                                                                      Huỳnh Thanh Đến