Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW, ngày 30-7-2007 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ huyện U Minh (Cà Mau) được tăng cường, từng bước đi vào nền nếp, hoạt động hiệu quả; nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được nâng lên, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng bộ huyện; các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp trên địa bàn huyện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và đạt được những kết quả tích cực:

UBKT các cấp trong Đảng bộ huyện tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra 386 tổ chức đảng, 355 đảng viên (có 83 cấp ủy viên các cấp); giám sát 380 tổ chức đảng và 331 đảng viên (có 81 cấp ủy viên các cấp). UBKT các cấp kiểm tra 33 tổ chức đảng và 131 đảng viên (có 30 cấp ủy viên cơ sở) khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật được 636 tổ chức; kiểm tra tài chính đảng 517 tổ chức; giám sát đối với 549 tổ chức và 535 đảng viên; giải quyết tố cáo 71 trường hợp. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã giúp đối tượng được kiểm tra, giám sát nhìn nhận được khuyết điểm, vi phạm; trên cơ sở đó có biện pháp, giải pháp khắc phục, đồng thời đã tham mưu cho cấp ủy những giải pháp chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng được tăng cường trên nhiều lĩnh vực.

Cũng trong thời gian này, cấp ủy các cấp và UBKT Huyện ủy U Minh thi hành kỷ luật 185 đảng viên bằng các hình thức: khiển trách 91, cảnh cáo 73, cách chức 07, khai trừ 14; trong số đảng viên bị thi hành kỷ luật có 05 trường hợp bị phạt tù (hưởng án treo).

Từ những thực tế nêu trên, Ban Thường vụ Huyện ủy U Minh xác định 06 nhiệm vụ chủ yếu cần thực hiện trong thời gian tới: Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, UBKT các cấp đối với công tác kiểm tra, giám sát. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, các quy định, chỉ thị, nghị quyết, kết luận, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 5 khóa X, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, và các hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát. Hai là, gắn việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị để củng cố, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Ba là, xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, UBKT các cấp ngay từ đầu các năm, đưa công tác kiểm tra, giám sát trở thành nền nếp. Bốn là, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát theo đúng phương châm giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm; tập trung vào các nội dung, lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra vi phạm. Năm là, chủ động phát hiện và kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. Sáu là, giải quyết kịp thời đơn, thư tố cáo, khiếu nại theo quy định của Đảng; xem xét những vấn đề nổi cộm phát sinh ở cơ quan, đơn vị, chủ động có biện pháp xử lý và đề xuất xử lý đảng viên và tổ chức đảng vi phạm đúng theo quy định.

   KH