Xác định vinh dự và trách nhiệm khi được chọn tổ chức đại hội điểm, Đảng bộ Sở Tư pháp đã chủ động, tích cực chuẩn bị mọi mặt nhằm đảm bảo tổ chức đại hội thành công, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị quan trọng này.

Sau khi tiếp thu Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, các Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Dân chính đảng về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Thông báo số 391-TB/TU, ngày 21/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chọn đảng bộ tổ chức đại hội điểm và thực hiện thí điểm đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp uỷ; Đảng uỷ Sở xây dựng Kế hoạch quán triệt, cụ thể hoá thực hiện các văn bản nêu trên tại Đảng bộ, đồng thời thành lập 03 tiểu ban thực hiện các bước chuẩn bị Đại hội với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đúng quy định.

Bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ Dân chính đảng, Đảng uỷ Sở chọn 01 chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm từng khâu trong tổ chức đại hội, sau đó lần lượt 05 chi bộ còn lại tổ chức đại hội và hoàn thành trong tháng 02 năm 2020.

Đồng chí Trần Hoàng Lộc, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp chia sẻ về công tác chuẩn bị đại hội: Theo Kế hoạch, Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp diễn ra vào ngày 19, 20/3/2020 tới, đến thời điểm này công tác chuẩn bị Đại hội được chuẩn bị chặt chẽ, đạt yêu cầu từ kịch bản, chương trình, văn kiện, nhân sự đại hội, địa điểm, đại biểu dự… và được Tổ Công tác của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Đảng uỷ Dân chính đảng thống nhất đánh giá đủ điều kiện tổ chức Đại hội. Đạt được kết quả đó, một phần do Đảng uỷ triển khai thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW, ngày 12/12/2019 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Hướng dẫn số 08-HD/UBKTTW, ngày 14/02/2020 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về công tác nhân sự uỷ ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động nắm tình hình tổ chức đảng và đảng viên, tập trung vào đối tượng là cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện quy hoạch nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khóa tới và dự kiến là đại biểu dự đại hội đảng cấp trên. Trong năm 2019, Đảng ủy Sở kiểm tra chấp hành đối với 02 chi bộ, giám sát chuyên đề 02 chi bộ và 02 đảng viên; qua đó kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, nâng cao trách nhiệm của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Từ việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên đã giúp nội bộ Đảng bộ Sở đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được Đảng uỷ Dân chính đảng đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2019.

Ảnh đồng chí Trần Hoàng Lộc, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp

Bên cạnh đó, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ tham mưu giúp Đảng uỷ rà soát, thẩm định tiêu chuẩn chức danh cán bộ, tiêu chuẩn cấp uỷ viên, lịch sử chính trị và chính trị hiện nay đối với cán bộ quy hoạch nhân sự cấp ủy khóa mới; chủ động nắm tình hình đảng viên, thẩm tra tư cách đại biểu chuẩn bị cho Đại hội...

Đánh giá về công tác chuẩn bị Đại hội tại Đảng bộ Sở Tư pháp, đồng chí Nguyễn Văn Tấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Dân chính đảng, cho biết: Qua phụ trách địa bàn, nhận thấy tình hình nội bộ Đảng bộ Sở đoàn kết, công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội được Đảng uỷ thực hiện kịp thời, đặc biệt là trong nhiệm kỳ 2015-2020 không có đơn thư tố cáo, khiếu nại đối với đảng viên, quần chúng của Đảng bộ. Đây là điểm thuận lợi, giúp Đảng bộ Sở hướng đến mục tiêu tổ chức thành công Đại hội điểm sắp tới.

Ảnh đồng chí Nguyễn Văn Tấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Dân chính đảng

Cũng theo đồng chí Nguyễn Văn Tấn, nhằm kiểm tra, đánh giá đúng tình hình chuẩn bị đại hội, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng uỷ Dân chính đảng thành lập Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội đối với Đảng bộ Sở Tư pháp, qua đó trực tiếp hướng dẫn, trao đổi, tháo gỡ những khó khăn có liên quan giúp Đảng bộ Sở chuẩn bị Đại hội tốt hơn. Ngoài ra, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ tham gia thẩm định tiêu chuẩn chính trị, chính trị hiện nay; trao đổi, thông qua nhân sự cấp uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Sở nhiệm kỳ 2020-2025, tất cả đều đảm bảo cơ cấu, tiêu chuẩn, số lượng nhân sự theo quy định.

Có thể nói với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của tổ chức đảng cấp trên và sự chủ động trong thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội, tin chắc rằng, Đại hội điểm Đảng bộ Sở Tư pháp sẽ diễn ra đúng kế hoạch./.

Khánh Hưng