Tham dự Hội nghị gồm có: Đồng chí Trần Biên Thùy, Phó Bí thư Đảng ủy Dân chính đảng; đồng chí Trần Thanh Trí, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các đồng chí thành viên Đảng ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc và đảng viên trong Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí Lượng Trọng Quyền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy và đồng chí Lâm Thanh Hiền, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, chủ trì Hội nghị.

Sáu tháng đầu năm 2019, Đảng ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương đến cán bộ, đảng viên, quần chúng tiếp thu thực hiện như: Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 18 tháng 02 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18 tháng 02 năm 2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quy định số 179-QĐ/TW, ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; Hướng dẫn số 06-HD/UBKTTW, ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện một số Điều trong Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 18 tháng 8 năm 2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm. Qua đó, cán bộ, đảng viên, quần chúng nêu cao hơn tinh thần trách nhiệm, thể hiện tính tiền phong, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, quần chúng đăng ký cam kết, hành động cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nhiều nội dung mới, phong phú, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, vai trò gương mẫu, nêu gương của cán bộ, đảng viên; nâng cao trách nhiệm trong công tác, tận tụy với công việc, thường xuyên trau dồi kiến thức, chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Từ kết quả nêu trên, Ban Thường vụ Đảng ủy Dân chính đảng đã biểu dương, khen thưởng đối với 02 tập thể, 02 cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

Đồng chí Lượng Trọng Quyền phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng đối với tập thể và đảng viên năm 2018; giữ vững nề nếp tổ chức, đảm bảo chất lượng nội dung sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt công tác giới thiệu, chuyển sinh hoạt đảng và bồi dưỡng kiến thức cho đảng viên. Kết quả, chuyển sinh hoạt đảng 02 đảng viên về sinh hoạt tại Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng bộ Liên đoàn Lao động tỉnh; cử 03 đảng viên học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3.

Phối hợp với Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; kiểm tra tài chính đảng đạt theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như: Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch Đảng ủy còn chậm; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 chưa kịp thời; phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cơ quan có cuộc kết thúc còn chậm.

Để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí Lượng Trọng Quyền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy chỉ đạo:

Một là, tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của cấp ủy cấp trên, nhất là Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại liên quan đến nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, để phục vụ tốt công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh.

Hai là, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên giao. Kịp thời giải quyết các đơn thư tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức đảng và đảng viên.

Ba là, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy văn phòng, các phòng nghiệp vụ và điều động, phân công, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức theo Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt.

Bốn là, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tham mưu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đạt theo chương trình, kế hoạch năm 2019.

Năm là, tiếp tục chỉ đạo đảng viên, đoàn viên thực hiện tốt Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2019 về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07 tháng 6 năm 2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

Sáu là, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động, sức chiến đấu của Đảng ủy, các chi bộ, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, kế hoạch kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý và xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, bình xét thi đua, khen thưởng năm 2019 đúng quy định.

Bảy là, các chi bộ trực thuộc tổ chức triển khai, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị và các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và của cấp ủy cấp trên về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhất là chủ động thực hiện các bước chuẩn bị đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Tám là, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Cơ quan quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao quan điểm, lập trường, xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật và phát huy những nhân tố điển hình tiêu biểu trong đoàn viên; đồng thời, nâng cao chất lượng về nội dung, hình thức hoạt động của Công đoàn và các tổ công đoàn./.

Hồng Phụng