Sáng ngày 05-7-2019, Đảng ủy Dân chính đảng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban Đảng của Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Thành viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Dân chính đảng; báo cáo viên Đảng bộ; Bí thư hoặc Phó Bí thư, báo cáo viên của 95 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Quang cảnh Hội nghị

Sáu tháng đầu năm 2019, Đảng uỷ triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả khá toàn diện, như: thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, quần chúng; kịp thời triển khai và cụ thể hóa thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, như: Nghị quyết Trung ương 8 khoá XII, Thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 10 khoá XII, học tập Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kết nạp mới 108 quần chúng ưu tú vào Đảng nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ 5.094 đồng chí; sắp xếp tổ chức bộ máy, bổ nhiệm, bố trí, phân công cán bộ sau khi sáp nhập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp vào Đảng bộ Dân chính đảng; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ được triển khai và tiến hành: Ban Thường vụ Đảng ủy thành lập 08 đoàn kiểm tra, giám sát đối với 08 tổ chức đảng và 08 cấp ủy viên; Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ giải quyết tố cáo đối với 01 đảng viên là cấp uỷ viên cơ sở; Đảng bộ có 04 đảng viên vi phạm bị kỷ luật bằng các hình thức: khiển trách 03, cảnh cáo 01; Ban Thường vụ Đảng uỷ chuẩn y kết quả bầu bổ sung 04 uỷ viên và 02 chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra đảng uỷ cơ sở.

Tiếp theo đó, Đảng uỷ triển khai Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019 và các văn bản của Trung ương, như: Quy định số 179-QĐ/TW, ngày 25-02-2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Minh Thịnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ cho biết: Sáu tháng đầu năm, Đảng ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ thực hiện nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả quan trọng tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2019; tuy nhiên bên cạnh đó còn một số mặt hạn chế cần khắc phục: việc triển khai học tập Chuyên đề năm 2019, các nghị quyết của Đảng còn chậm; công tác kiểm tra, giám sát đảng viên ở cơ sở đôi lúc chưa thường xuyên; công tác quản lý đảng viên còn một số nơi thiếu chặt chẽ dẫn đến đảng viên vi phạm bị kỷ luật. Để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ theo Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí Trương Minh Thịnh đề nghị các đồng chí thành viên Đảng uỷ, các đảng bộ, chi bộ cơ sở tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đảng viên, quần chúng; phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác cán bộ; tăng cường thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên; công tác chỉ đạo chuẩn bị đại hội đảng các cấp…

Khánh Hưng