Theo đó, Ban Thường vụ Đảng uỷ Dân chính đảng thành lập 03 Đoàn kiểm tra do các đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ làm Trưởng đoàn, thành viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Dân chính đảng, lãnh đạo các ban tham mưu, giúp việc của Đảng uỷ  làm thành viên và trực tiếp kiểm tra đối với 30 tổ chức đảng trực thuộc (trong đó có 24 đảng bộ cơ sở và 06 chi bộ cơ sở).

Thời gian kiểm tra hoàn thành trong tháng 11 năm 2019; nội dung kiểm tra tập trung vào: Công tác triển khai, quán triệt các văn bản về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tình hình nội bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quy hoạch cấp uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo; công tác chuẩn bị đại hội cấp cơ sở, đại hội chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở (văn kiện, nhân sự, cơ sở vật chất) và các tiểu ban phục vụ đại hội (nếu có); công tác kết nạp đảng viên so với chỉ tiêu của Nghị quyết đại hội cấp mình đề ra; công tác giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại có liên quan đến cán bộ, đảng viên; tình hình nhân sự để thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư (nếu có); những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác chuẩn bị đại hội, đề xuất, kiến nghị (nếu có).

Quang cảnh cuộc họp của UBKT Đảng uỷ Dân chính đảng với thành viên Đoàn kiểm tra

Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng uỷ cũng nêu rõ, các đoàn kiểm tra phải nắm chặt chẽ các mặt công tác tình hình chuẩn bị đại hội cấp cơ sở, nhất là công tác triển khai, quán triệt các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên về chỉ đạo đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; những thuận lợi, khó khăn, đề xuất, kiến nghị của cấp uỷ cơ sở kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.

Đối với các đảng bộ, chi bộ cơ sở còn lại tự rà soát, kiểm tra theo nội dung Kế hoạch nêu trên và báo cáo kết quả kiểm tra đến Ban Thường vụ Đảng uỷ Dân chính đảng trước ngày 15-12-2019./.

Khánh Hưng