Quang cảnh Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, trong quý III năm 2019, Đảng uỷ tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị này; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, tổng kết 05 năm thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng; kết nạp mới 81 quần chúng ưu tú vào Đảng nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ 5.408 đồng chí; chỉ đạo thực hiện hoàn thành và đúng tiến độ Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng uỷ năm 2019: Ban Thường vụ Đảng ủy kiểm tra, giám sát đối với 8/8 tổ chức cơ sở đảng và 8/8 đảng viên là bí thư cấp uỷ cơ sở; thi hành kỷ luật 04 đảng viên bằng các hình thức: khiển trách 01, cảnh cáo 02, khai trừ 01; Ban Thường vụ Đảng uỷ chỉ định bầu bổ sung và chuẩn y kết quả bầu bổ sung cấp uỷ viên cơ sở 05 đồng chí; chuẩn y 03 uỷ viên và 01 chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra đảng uỷ cơ sở.

Những tháng còn lại của năm 2019, Đảng uỷ xác định một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 71-KH/ĐU, ngày 23-8-2019 của Ban Thường vụ Đảng uỷ triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; phân công thành viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về công tác chuẩn bị đại hội cơ sở; tiến hành kiểm tra các tổ chức cơ sở đảng về công tác chuẩn bị đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025 theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng uỷ.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Minh Khởi, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ triển khai thực hiện tốt Chương trình công tác quý IV năm 2019 vừa được triển khai; chú trọng tuyên truyền thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị, chỉ đạo chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt công tác giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, phục vụ tốt công tác đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025./.

Khánh Hưng